Ważne/ important

 

REGULAMIN

 

 1. Uczestnicy zdalnego letniego kursu NAWA podzieleni są na grupy według wyników osiągniętych w teście kwalifikacyjnym (ONLINE: także według wybranych stref czasowych).
 1. Zaliczenie letniego kursu NAWA wymaga 75% frekwencji na zajęciach obowiązkowych, czyli:
 • zajęcia lektoratowe – powinny być zaliczone w całości –  100% (chyba,że jest ważny powód usprawiedliwionej nieobecności)
 • co najmniej 25 zajęć kontaktowych – na wykładach, seminariach, wydarzeniach kulturalnych na letniej szkole stacjonarnej, co najmniej 15 zajęć na letniej szkole online 
 • co najmniej 8 zajęć asynchronicznych (letnia szkoła stacjonarna), co najmniej 12 zajęć (letnia szkoła online)
 • byłoby dobrze wziąć udział w dwóch wycieczkach.

Zachęcamy jednak do pełnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach – systematyczność w uczeniu się języka i różnorodność doznań językowych jest bardzo istotna!

 1. Niewywiązanie się z obowiązku frekwencji może spowodować usunięcie z kursu.
 2. Sprawdzian z polskiego oraz Spotkanie Kultur i Tradycji są zajęciami obowiązkowymi. Zajęcia te mogą również stanowić punkt frekwencyjny.
 3. Soboty traktujemy jako dni zajęć. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach niedzielnych, w tym wycieczkach. 
 4. Frekwencja będzie każdorazowo (podczas każdych zajęć) sprawdzana za pomocą:
 • podpisów/ pieczątek w indeksach (kurs stacjonarny)
 • interaktywnej listy obecności ( kurs online)
 • interaktywnej listy obecności oraz wypełnionego krótkiego testu na zajęcia asynchroniczne (oba kursy: online i stacjonarny)
 1. Wymagane jest włączanie kamery i aktywność w czasie zajęć – (zgodnie z regulaminem ogólnym): https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/wazne-important/
 2. We wszystkich sprawach kłopotliwych, trudnych, wymagających jakiejkolwiek interwencji prosimy o natychmiastowe zgłaszanie ich w czasie dyżuru, który będzie miał miejsce:
 1. stacjonarnie 17.30-19.00, w pokoju 118
 2. online: w godzinach 12.45-14.00 (UTC+1) w dniach zajęć językowych – link do dyżuru będzie ogłoszony na planie zajęć https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-online-dzien-po-dniu/

 

RULES AND REGULATIONS

 1. Participants of the online NAWA summer course are divided into groups in accordance with their results of the placement test and, when it comes to ONLINE course, with their chosen time zones. 
 2. To pass the NAWA course, 75% attendance at mandatory classes is required, i.e.:
 1. all of lecture classes, passed in 100% (unless there is a good justifitcation of the absence) 
 2. at least 25 hours of contact classes – lectures, seminars, cultural events, 15 online classes 
 3. at least 8 hours of asynchronous classes for stationary course and 12 hours for online course
 4. we encourage you to take part in trips.

However, participants are encouraged to fully engage in all the activities – while learning a foreign language regularity and variety of language experiences are important factors!

 1. Failure to meet the attendance requirements may result in expulsion from the course.
 2. A Polish Language Quiz and a Meeting of Cultures and Traditions. The last two are also considered the obligatory activities. These activities can also constitute attendance points.
 3. Saturdays are treated as class days. We encourage you to participate in Sunday events as well.
 4. Attendance will be checked during each class using an interactive attendance sheet and during asynchronous activities by submitting a completed work sheet.
 1. signatures/stamps in the indexes (stationary course)
 2. interactive attendence list (online course)
 3. interactive attendence list and filled short test during the asynchronous classes (both courses – stationary and online)
 1. Camera on and active participation in class is required – (as per general regulations: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/wazne-important/
 2. All troublesome, difficult issues, requiring any intervention should be reported immediately during the office hours, which will take place between:
 1. stationary – 17.30-19.00 – room 118
 2. online – 12:45pm-2:00pm (UTC+1) on the days of the language classes – the link to the office hours schedule will be included in the timetable: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-online-dzien-po-dniu/

Lekcje online: 

 1. Na platformie Zoom obowiązuje Państwa login/User „Imię i nazwisko”. Musimy rejestrować i raportować Państwa obecność, dlatego żadne inne nazwy, np. samo imię, pseudonim, nick nie są dozwolone.
 2. Prosimy o korzystanie z kamer podczas zajęć i spotkań – Państwa obecność na zajęciach powinna być obecnością czynną, a nie bierną. Wykładowcom należy się komfort pracy – to bardzo frustrujące, gdy mówi się do czarnego ekranu.
 3. Podczas zajęć prosimy o stosowny do sytuacji strój (nie będą akceptowane stroje plażowe itp.).
 4. Prosimy o to, aby podczas zajęć byli Państwo w możliwie spokojnym miejscu (prosimy, by nie łączyli się Państwo z barów, restauracji, hałaśliwych pomieszczeń i pokoi, w których znajduje się znaczna liczba osób).
 5. Prosimy, aby pamiętali Państwo o wyciszaniu swoich mikrofonów, kiedy nie są one wykorzystywane – Uwaga! Platforma Zoom ma ustawienie, zgodnie z którym mikrofon włącza się zawsze, kiedy zarejestruje w pobliżu dźwięk. Prosimy o sprawdzenie tej opcji w Państwa komputerach.
 6. UWAGA! Po każdych zajęciach obowiązkowa jest rejestracja na platformie, która potwierdza Państwa obecność na zajęciach. 
 7. Państwa zgoda RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku wiąże się z publikowaniem przez nas zdjęć i filmów z zajęć na platformach internetowych związanych z Uniwersytetem Śląskim i NAWA (publikacja w celach promocyjnych). 

1.     Please use your login/user name „first name and last name” on the Zoom platform. We need to record and report your attendance. Therefore, it is not allowed to use any other names, such as nicknames or only first names.

2.     Please use cameras during classes and meetings – your presence during the classes should be active, not passive. Our lecturers need to feel comfortable – it’s very frustrating to talk to a black screen.

3.     Please wear appropriate clothes while attending the classes (beachwear, etc. is not acceptable).

4.     We kindly ask you to stay in as quiet room as possible during the classes (please do not join the classes from bars, restaurants, noisy rooms, or from places where there is a significant number of people).

5.     Please remember to mute your microphones when not in use – Attention! The Zoom platform has a setting according to which the microphone turns on whenever it picks up sounds nearby. Please check this option on your computers.

6.     PLEASE NOTE! It is mandatory to register on the platform after each class to confirm your attendance.

7.     Your GDPR consent and the consent to use your image give us the right to publish photos and videos from the classes conducted via online platforms related to the University of Silesia and NAWA (publication for promotional purposes). 

1. Zoomでのユーザー名・ログインは「姓名」でなければいけません。我々は参加者の出席の登録・報告をしなければいけません。そのため、他のユーザー名(下の名前のみ、あだ名、ニックネーム等)は許可されません。

2. 授業中にカメラをつけてください。授業での参加は受動的ではなく、能動的な活動でなければいけません。カメラをつけることは講師の働き心地にも繋がっています。黒い画面に向かって喋ることはとても落胆させることです。

3. 場に応じた服装で授業に参加してください(ビーチ服等は許可されません)。

4. 授業中になるべく静かな場所にいてください(バー、レストラン、騒々しい場所、人が沢山いる部屋等からは繋がらないでください)。

5. 使っていない時はマイクをミュートしてください。注意!Zoomの設定には近くに音が検出されるとマイクが自動的につけるというオプションがあります。そのオプションをご自身のパソコンで確認してください。

6. 注意!各授業の後に出席確認プラットフォームでの登録は必須です。

7. 一般データ保護規則上の許可と肖像利用許可は授業で撮った写真や動画のシレジア大学及びポーランドの学術交流国立機関に関するインターネット・プラットフォームでの掲載に繋がっています(宣伝のための掲載)。

1.     请在 Zoom 平台上使用您的登录名/用户名“名字和姓氏”。我们需要记录和报告您的出席情况。因此,不允许使用任何其他名称,例如昵称或仅使用名字。

2.     请在课堂和会议期间使用摄像头 – 您上课应该是主动的,而不是被动的。我们的讲师需要舒适感 – 与黑屏交谈非常令人沮丧。

3.     上课时请穿着合适的衣服(不接受沙滩装等)。

4.     我们恳请您在上课期间尽可能呆在安静的房间里(请不要在酒吧、餐厅、嘈杂的房间或人多的地方上课)。

5.     请记住在不使用时将麦克风静音 – 特别注意!Zoom 平台有一个设置,当麦克风在附近拾取声音时会根据该设置打开。请在您的计算机上选中此选项。

6.     请注意!每节课后必须在平台上登记以确认您的出勤情况。

7.     您的 GDPR 同意和图片的使用同意让我们有权发布通过与西里西亚大学和 NAWA 相关的在线平台进行的课程的照片和视频(用于宣传目的的出版物)。