Podyplomowe Studia Doskonalące Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2 semestry)

Rekrutacja Program Aktualne informacje dla słuchaczy

W roku akademickim 2023/2024 studia będą prowadzone w formule online.
Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego na polskim rynku glottodydaktycznym lub poza granicami kraju jako osoby skierowane przez NAWA i inne jednostki na zagraniczne uniwersytety oraz różne placówki edukacyjne za granicą, gdzie nauczany jest język polski, lub do osób, które chcą pracować w placówkach komercyjnych zajmujących się nauczaniem jpjo w Polsce lub poza granicami kraju. Oferta skierowana jest do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie, chcących nabyć umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego , ale także do osób, które wprawdzie takich uprawnień nie mają, ale ich nie potrzebują. Studia podyplomowe mają dać kompetencje do:
• profesjonalnego nauczania języka polskiego w instytucjach zajmujących się nauczaniem języka polskiego w Polsce, jak i za granicą (polskich, polonijnych, sobotnich, społecznych itp.), zarówno dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, jak i osoby dorosłe,
• nauczania i promocji kultury polskiej,
• zyskania uprawnień do bycia członkiem komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów z języka polskiego jako obcego organizowanych przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i starania się o zyskanie uprawnień przewodniczącego-egzaminatora komisji egzaminacyjnych,
• zyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, co w niektórych przypadkach może być równorzędne z umożliwieniem uzyskania awansu zawodowego.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności ważne w pracy nauczyciela/lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. W trakcie studiów słuchacz zyska specjalistyczną wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki języka polskiego jako obcego.
Ukończenie studiów daje nie tylko możliwość podniesienia kompetencji zawodowych, ale także poszerzenie wiedzy z obszaru relacji międzykulturowych.

Kontakt z nami:
podyplomowe-jpjo@us.edu.pl
tel./faks: +48 32 2512991; tel.: +48 32 2009424

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania! Rozwiejemy wszelkie wątpliwości!