Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne do Nauczania Drugiego Przedmiotu – Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (3 semestry)

 

Rekrutacja Program Aktualne informacje dla słuchaczy

 

W roku akademickim 2023/2024 studia będą prowadzone w formule online.

Studia przeznaczone są dla osób mających już kwalifikacje pedagogiczne, ale pragnących się przygotować w zakresie merytorycznym, dydaktycznym oraz pedagogicznym do roli nauczycielki/nauczyciela drugiego przedmiotu: kultury polskiej i języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i za granicą, w szkołach polonijnych, sobotnich oraz pragnących zdobyć kompetencje także do nauczania dorosłych. Studia wyposażą słuchaczy również w wiedzę niezbędną do pracy polonistycznej w szkole w Polsce z dziećmi z kontekstem migracji: obcojęzycznymi i innokulturowymi oraz z polskojęzycznymi dziećmi doświadczającymi (ree)migracji.

Podyplomowe studia mają ścisły związek z tradycyjnymi kierunkami humanistycznymi prowadzonymi na uczelniach wyższych. Mają na celu przekazanie słuchaczom koniecznej do pracy w edukacji (glotto)polonistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz zapoznanie ich z tłem (między)kulturowym i historycznym. Wszystkie zagadnienia będą prezentowane w kontekście metodycznym i (glotto)dydaktycznym, a także pedagogicznym.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy umiejętności i wiedzy z zakresu kultury polskiej i języka polskiego, a także zdobycie przez osoby z uprawnieniami pedagogicznymi  kwalifikacji dających prawo do nauczania kolejnego (drugiego) przedmiotu – języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego w każdej grupie wiekowej i językowej – także w szkołach podstawowych i średnich. Podyplomowe studia mają przygotować nauczycieli w taki sposób, by w swojej pracy wykorzystywali zróżnicowane techniki i strategie nauczania jpjo, mieli świadomość i umiejętność stosowania różnych metod.

Kontakt z nami:
podyplomowe-jpjo@us.edu.pl
tel./faks: +48 32 2512991; tel.: +48 32 2009424

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania! Rozwiejemy wszelkie wątpliwości!