Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Informacje i zapisy Program Studiów Materiały Aktualności

Informacje ogólne

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie łączą w sobie elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie. Wykłady odbywają się zarówno w murach uczelni, jak i poza nią – podczas atrakcyjnych zajęć terenowych słuchacze zdobywają różnorodną wiedzę o Śląsku, Zagłębiu, Żywiecczyźnie czy ziemi częstochowskiej.

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Jolanta Tambor, językoznawczyni, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Jej zainteresowania naukowe to: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, fonetyka i gramatyka w nauczaniu cudzoziemców; Śląsk – z różnych perspektyw: dialektologicznej, socjolingwistycznej, ale także socjologiczno-kulturowo-politycznej; glottodydaktyka; wielojęzyczność i wielokulturowość.

Studia kierowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim, które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.

UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa otrzymają dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uczestnicy studiów mogą ubiegać się o dofinansowanie z lokalnych samorządów (fundusz na doskonalenie). Poprzednie edycje studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich ponad sześćdziesięcioro słuchaczy. Koszt studiów, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim, został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika.

Zajęcia

Wykłady prowadzone są w murach uczelni, jak i poza nią (zajęcia terenowe). Są podzielone na pięć modułów tematycznych:

1. Języki i dialekty w województwie śląskim

2. Dziedzictwo kulturowe regionu

3. Sztuka w regionie. Literatura. Film. Teatr

4. Historyczne i socjologiczne uwarunkowania regionu

5. Ukształtowanie regionu. Geografia z przyrodą.

Wykłady oscylują wokół zagadnień związanych z województwem śląskim, kładąc nacisk na jego zróżnicowanie. W ramach zajęć terenowych słuchacze będą poznawać m.in. architekturę regionu, specyfikę malarstwa, cechy etnolektu środkowego Górnego Śląska poprzez kontakt z żywym słowem (np. przedstawienie w teatrze), a także południowej (np. Śląsk Cieszyński) i północnej (np. warsztaty w Koszęcinie, Częstochowie, Lelowie) części regionu, specyfikę flory i fauny regionu, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe (np. Rezerwat Buków w Murckach, GEOsfera w Jaworznie), charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego, Szlak Zabytków Techniki, dziedzictwo wielkich śląskich rodów (wykład w Muzeum Zamkowym w Pszczynie), dzieje Ziemi Żywieckiej, historię powstań śląskich (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach). Zapoznają się również z ofertą lokalnego rynku teatralnego, muzycznego i literackiego, podczas spotkań z artystami, dla których miejscowa tradycja staje się artystycznym tworzywem (m.in. z Alojzym Lyską).

Absolwent

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i etnolektu śląskiego niezbędną do realizacji programu edukacji regionalnej,
  • jest przygotowany pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej (lekcji wiedzy o regionie, zajęć pozalekcyjnych), przyjęcia roli lidera edukacji regionalnej w szkole, m.in. koordynatora szkolnego programu edukacji regionalnej, prowadzącego szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN, animatora imprez regionalnych, np. Dni Śląskich, konkursów wiedzy o regionie, konkursów recytacji w etnolekcie śląskim itp.,
  • posiada wiedzę i umiejętności do prowadzenia edukacji regionalnej w ramach innowacji pedagogicznej, np. autorskie klasy regionalne, programy regionalne itp.,
  • posiadając drugą specjalność, może podejmować pracę w kilku szkołach jako specjalista edukacji regionalnej,
  • jest wyposażony w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; w toku zajęć terenowych przeprowadza ćwiczenia, które wykorzystuje w pracy z uczniami, zwiedza miejsca i bezpośrednio poznaje osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie,
  • zdobytą wiedzę i kompetencje na bieżąco wykorzystuje w pracy z uczniem, opracowane scenariusze zajęć stanowią część pracy końcowej.