Dr Jagna Malejka

Związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego od pierwszego roku swoich studiów polonistycznych, obecnie zatrudniona w tej jednostce na stanowisku starszego wykładowcy. Pracę magisterską pt. Polskie zdania względne i pytajnozależne oraz rozprawę doktorską pt. Formalna i semantyczna struktura polskich zdań złożonych z ŻE i ŻEBY napisała pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Henryka Wróbla.

W latach 1999-2000 prowadziła sekretariat Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, nieprzerwanie współpracując z SJiKP. Współorganizowała trzy wyjazdowe szkoły języka i kultury polskiej w Republice Mołdawii. Prowadziła także zajęcia z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, fonetyki i prawideł wymowy polskiej oraz praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach i w Berlinie. Współtworzyła program FRAZPOL©. Opracowała wydawany w serii „Czytaj po polsku” tekst opowiadania Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych wyjechała na Daleki Wschód, gdzie najpierw na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych, a następnie na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych przepracowała łącznie blisko 12 lat. Podczas pobytu w Pekinie pracowała także w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą przy Ambasadzie RP, prowadząc zajęcia z języka polskiego i historii z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Była także konsultantką w Sekcji Polskiej Chińskiego Radia Międzynarodowego. Od samego początku czynnie uczestniczyła w organizowaniu Spotkań Polonistyk Trzech Krajów — Chiny, Korea, Japonia, międzynarodowych konferencji organizowanych co dwa lata na tamtejszych polonistykach. Współredagowała wiele publikacji, m.in. trzy tomy pokonferencyjne Spotkań Polonistyk Trzech Krajów, Obrazkowy słownik języka chińskiego, podręcznik dla studentów japońskojęzycznych Polski jest prosty.

Interesuje się kulturą języka i zagadnieniami poprawności językowej, językami i kulturami Dalekiego Wschodu, literaturą. Jej największą pasją, także naukową, są dalekowschodnie sztuki walki.