Dr Marcin Maciołek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od października 2011 roku adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę magisterską na temat: Anglicyzmy komputerowe. Adaptacja i oddziaływanie na polszczyznę ogólną napisał pod naukowym kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor. Pracę doktorską poświęcił kształtowaniu się polskiej nomenklatury entomologicznej. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z rozwojem zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływem techniki na rozwój języka, a także gramatyką historyczną języka polskiego (w szczególności z ewolucją podsystemu fonologicznego) oraz glottodydaktyką polonistyczną. Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, ucząc języka polskiego jako obcego w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Prowadził zajęcia z zakresu podstaw fonetyki i prawideł poprawnej wymowy oraz praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Berlinie, Lipsku, Rzymie,Dublinie oraz we Lwowie, a także seminaria z zakresu recepcji tekstu specjalistycznego dla studentów polonistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. W ramach programu Erasmus prowadził zajęcia lektoratowe z języka polskiego oraz wykłady z zakresu wybranych zagadnień gramatyki historycznej i historii języka polskiego dla studentów na Węgrzech, w Austrii oraz Belgii. W 2010 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymał od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego Nagrodę Zespołową I stopnia za działalność dydaktyczną i organizacyjną. W 2011 roku prowadził warsztaty polonistyczne oraz kurs języka polskiego dla nauczycieli i studentów Uniwersytetu Państwowego im. akademika E.A. Buketowa w Karagandzie (Kazachstan), a w roku 2015 na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki na Ukrainie. Jest autorem kilku artykułów i recenzji naukowych oraz książki Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach (Katowice 2009, 2010, 2014) cz. I i II oraz współautorem skryptu Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego.