Dr hab. Anna Majkiewicz

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej i germańskiej oraz były pracownik Uniwersytetu Śląskiego, obecnie Kierownik Katedry Komunikacji Interkulturowej Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: współczesna literatura polska i jej recepcja w krajach niemieckojęzycznych, teoria i praktyka przekładu, przekład artystyczny i specjalistyczny, zjawisko intertesktualności w przekładzie, twórczość dramatyczna Elfriede Jelinek jako wyzwanie dla tłumacza, kulturowe aspekty przekładu literackiego, język „uwzględniający głos kobiety” (frauengerechte Sprache) w kontekście teorii przekładu (problemy przekładu feministycznego). Jest autorką książek: Proza Güntera Grassa – interpretacja a przekład (Katowice 2002), Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Wczesna proza Elfriede Jelinek (Warszawa 2008) oraz wielu artykułów (krajowych i zagranicznych) z dziedziny teorii przekładu. W Szkole była kierownikiem letniego kolegium polsko-austriackiego. Wspólnie z Jolantą Tambor napisała podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego Śpiewająco po polsku (Katowice 2004, 2006). Prowadziła zajęcia z zakresu wybranych zagadnień przekładu na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.