Dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z rozwojem języka. W jej dorobku naukowym znajduje się wiele artykułów poświęconych historii języka polskiego, zwłaszcza słowotwórstwu. Opublikowała monografię Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie (Katowice 1999) oraz Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje (Katowice 2007). Współpracuje ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury Polskiej UŚ od początku jej istnienia. Jest współautorką podręcznika dla obcokrajowców Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego (Katowice 1999 i wyd. następne) oraz Szkolnego słownika terminów gramatycznych (Katowice 2001). Prowadzi również zajęcia poświęcone słowotwórstwu w ramach praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz wykłady na letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie.