Prof. dr hab. Artur Rejter

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe to m.in.: historia języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych lingwistyki tekstu, stylistyki i semantyki, a także wybrane zagadnienia współczesnej polszczyzny. Prowadzi zajęcia z praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, a także wykłady dla uczestników letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie oraz studentów uczących się w Polsce w ramach programu Erasmus. Jest autorem monografii Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej (Katowice 2000), Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne aspekty potoczności (Katowice 2006) oraz współautorem książki Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia (Katowice 2002). Wspólnie z dr hab. prof. UŚ Iwoną Loewe napisał skrypt Gra w gramatykę (Katowice 2002) dla studentów polonistyki zawierający ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego.