Dr Natalia Łukomska

Lektorka na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Skopju (2006-2010 oraz od 2014), od wielu lat związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, w ramach których ukończyła filologię polską i filologię słowiańską (bohemistyka). Pracę magisterską pt. Wizerunek autora w Etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego, pisaną pod kierunkiem prof. UŚ, dr hab. Olgi Wolińskiej, obroniła w 2005 r. Pracę magisterską poświęconą listowi jako gatunkowi mowy na przykładzie Listów do Kwiecieńki Bohumila Hrabala obroniła w 2007 r. Wieloletnia współpracowniczka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Czterokrotna Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Stypendystka Rządu Republiki Czeskiej. Tłumaczka z języka macedońskiego. Jej zainteresowania naukowe to: współczesny język polski ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyki językowej, język w aspekcie glottodydaktycznym, gramatyka porównawcza języków słowiańskich, współczesny języki czeski i macedoński, teoria i praktyka przekładu. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor poświęciła imiesłowom nieodmiennym w języku polskim i macedońskim w aspekcie przekładowym i glottodydaktycznym.