Mgr Adam Antoniewicz

Doktorant w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich, lektor na Northeastern University w Shenyang (2013-2017), Dyrektor Centrum Języka Polskiego w Shenyang. Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej. Pracę magisterską nt.: Struktura i transformacja bajek magicznych i mitów w cyklach opowiadań Andrzeja Sapkowskiego „Ostatnie życzenie” i „Miecz przeznaczenia” napisał pod naukowym kierunkiem dra hab. prof. UŚ Marka Pytasza. Planowaną pracę doktorską, pisaną pod opieką dra hab. prof. UŚ Romualda Cudaka, zamierza poświęcić zagadnieniom genologii, struktury i intertekstualności polskiej literatury fantasy. Jego zainteresowania naukowe oscylują m.in. wokół nauczania cudzoziemców języka polskiego i kultury polskiej, wpływu literatury i filmu na wzrost kompetencji językowych obcokrajowców czy rozwoju literatury fantasy na tle współczesnej literatury popularnej oraz struktury mitu i baśni i ich przekształcaniu we współczesnej literaturze i filmie. Pomagał przy organizacji dwu międzynarodowych konferencji Literatura polska w świecie. Obecności (czerwiec 2009) oraz Literatura polska w świecie. Oblicza światowości (maj 2011), prowadził wakacyjne kursy języka polskiego oraz warsztaty polonistyczne na Syberii oraz w Kazachstanie.