Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Językoznawstwa Pragmatycznego Uniwersytetu Śląskiego, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ (2008-2016), pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych oraz ds. Systemu Bolońskiego. Kieruje Pracownią Badań Regionalnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół różnorodnych – socjolingwistycznych, pragmatycznych i stylistycznych – aspektów zróżnicowania współczesnej polszczyzny. Jest autorką monografii Język (za)pisany (Katowice 1994) oraz Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym (Katowice 2005), a także współautorką Małego słownika terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej (Warszawa–Kraków 2000), Słownika pisowni łącznej i rozdzielnej (Warszawa 2003) i podręczników do nauki o języku w gimnazjum i zreformowanej szkole średniej. Jest również współautorką części słownikowej Nowego słownika ortograficznego PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji pod redakcją E. Polańskiego (Warszawa 1996) oraz książki Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska (Katowice 2001). Zajmuje się również teoretycznie i praktycznie glottodydaktyką. Jest współautorką podręcznika do nauczania języka polskiego dla cudzoziemców Człowiek i jego świat w słowach i tekstach (Katowice 2002). W 2002 roku brała udział w programie ModimNet (kurs multimedialny języka polskiego jako obcego dla frankofonów), który został uhonorowany Certyfikatem EUROPEAN LABEL za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych przyznawanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komisję Europejską. W latach 1993–2002 była wicedyrektorem ds. dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego UŚ, od 2002 roku jest kierownikiem studiów zaocznych. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz wykłady na letniej szkole w Cieszynie. Od kilku lat jest autorką dyktanda przygotowywanego na międzynarodowy konkurs Sprawdzian z polskiego organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.