FAMI

Wsparcie integracji cudzoziemców w  województwie śląskim

Projekt ma na celu wsparcie i integrację jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa śląskiego poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do informacji oraz doradztwa dla obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa śląskiego, wzmacnianie ich zdolności językowych i adaptacyjnych, potencjału zawodowego oraz rozwijanie współpracy w ramach instytucji zajmujących się ich integracją. Celem szczegółowym projektu jest również udzielenie realnego wsparcia dla szkół w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów cudzoziemskich oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

 

Opis projektu Cele projektu Kursy Nabór Relacje

Szanowni Państwo,

z uwagi na dobiegające nas niepokojące sygnały o próbach oszustw informujemy, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ nie korzysta z żadnej formy pośrednictwa, nie korzysta z usług żadnych osób, firm czy instytucji w trakcie prowadzenia naboru na kolejne edycje kursów języka polskiego jako obcego organizowanych w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Nikt w imieniu Szkoły nie ma prawa pobierać żadnych opłat, proszę nie wierzyć w żadne obietnice takich oszustów. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają wymogi regulaminu i legalnie przebywają na terenie naszego województwa. W zajęciach może więc uczestniczyć każdy, kto w odpowiednim czasie złoży wymagane dokumenty i przyjdzie na spotkanie organizacyjne. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, dlatego wszelkie próby płatnego pośrednictwa i wymuszeń pieniędzy przez osoby zewnętrzne są nielegalne!!!  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48322009424 lub mailowy: szkola@us.edu.pl z sekretariatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.


Respected Sir or Madam,

in order to worrisome signals we get about attempts of fraud, we do inform that the School of Polish Language and Culture of the University of Silesia is not making use  of any form of agency, is not making use  of service delivered by individual people, companies or institutions during the process of recruitment for next editions of Polish as a foreign language courses arranged in the project “Support of foreigner’s integration in Silesian voivodeship” co-financed with the resources of the European Union in the Found of Asylum, Migration and Integration and country budget. There is no person who may take any money on behalf of School, please do not believe in any promises of such cheaters. This project is directed to people, who fulfill the requirements of the rules and are legally in our region. In the classes can participate everyone who in proper time will bring necessary documents and will join organization meeting. The regimen of the project and rules of enrollment one may find on the School’s website: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/

Participation in the classes is free of charge, that is why all attempts of paid agency and money extortion is illegal!!! In case of any questions please contact School’s Office be phone: +48322009424 or by e-mail: szkola@us.edu.pl.


Внимание! 
В связи с тем, что до нас дошли слухи о мошенничестве, спешим обратить Ваше внимание, что Школа польского языка и культуры, действующая при Силезском Университете не пользуется услугами посредников, фирм или учреждений во время набора новых участников на курс польского языка, организованный в рамках проекта «Поддержка интеграции иностранцев в Силезском регионе» и финансируемый из фонда Евросоюза в рамках фонда „Убежища, миграции и интеграции”, а также из бюджета государства. Никто от имени школы не имеет права брать оплату за курс. Пожалуйста, не верьте в обещания таких мошенников. Участие в проекте могут принять люди, которые соответствуют требованиям устава проекта и легально находятся на территории Силезского региона. Принимать участие в курсе может каждый, кто своевременно приносит документы и принимает участие в организационном собрании. Устав проекта, а также требования к участникам доступны на сайте Школы: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/
 
Участие в проекте бесплатное! Все платные услуги посредников нелегальны и наказуемы в соответствии с законом. В случае возникновения вопросов, звоните +48322009424 или пишите szkola@us.edu.pl Секретариат школы польского языка и культуры Силезского университета.
 

Увага!

В зв’язку з тим, що до нас дійшла інформація про спроби шахрайства, хочемо підкреслити – Школа польської мови й культури, діюча при Свлезькому університеті не користується послугами посередників, фірм або установ під час набору учасників на курс польської мови, організований в рамках проекту «Підтримка інтеграції іноземців в Сілезькому регіоні» і фінансований з фонду Евросоюзу в рамках фонду «Притулку, міграції й інтеграції», а також з бюджету країни. Ніхто не має права від імені Школи вимагати або брати оплату за курс. Будь ласка, не вірте в обіцянки шахраїв. Прийняти участь в курсі можуть всі, хто відповідає вимогам зазначеним в статуті проекту й легально перебуває на території Сілезького регіону. Прийняти участь в курсі має можливість кожен, хто своєчасно приносить документи і приймає участь в організаційному зібранні. Статус проекту, а також вимоги до учасників проекту можна прочитати на сайті Школи: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/
 
Участь в курсі безкоштовна! Всі платні послуги посередників нелегальні й будуть каратися відповідно до закону. В разі питань дзвоніть +48322009424 або пишіть szkola@us.edu.pl Секретаріат Школи польської мови й культури Сілезького університету

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Lider projektu

 

Partner projektu

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa