Opis projektu

Działania w ramach projektu skierowane są do obywateli spoza UE zamieszkujących różnorodne kulturowo kraje. Jednym z głównych założeń jest zapewnienie jak najpełniejszego odbioru kultury, tradycji, a także języka polskiego, co jednocześnie skutkować będzie wzmocnieniem więzi z Polską oraz rozbudzeniem w uczestnikach łączności z dziedzictwem kulturowo-językowym Polski. Uczestnicy zajęć pochodzić będą z różnych krajów, a wspólne dla wszystkich będą efekty w postaci znacznego i znaczącego pogłębienia znajomości języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej tradycjach, dorobku literackim, procesach społeczno-gospodarczych oraz ekonomicznych. Poznanie i uczestniczenie w wielu formach pracy pomoże w sposób różnorodny i maksymalnie głęboki rozważyć poruszane kwestie, ucząc samodzielnego myślenia oraz dając możliwość wyciągania wniosków i formułowania tez i hipotez na temat sytuacji Polski i jej miejsca w świecie. Młodym uczestnikom zajęć, którzy w przyszłości planują podjąć częściowe lub całe studia w Polsce, udział w zadaniu umożliwi w miarę swobodne wejście w życie studenckie.

Dla osób pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej bardzo ważna jest możliwość uczestniczenia w różnego typu formach edukacyjnych (szeroko rozumianych: uczenie się i doskonalenie języka, ale także zdobywanie wiedzy o Polsce i doświadczanie osobiście przejawów kultury polskiej). Udział w zajęciach umożliwia bezpośredni kontakt z różnymi aspektami kultury (także z kulturą życia codziennego). Dzięki uczestnictwu w kursie językowym odbiorcy działań mają też styczność z żywą, współczesną polszczyzną, a podczas kursu stwarza się im wiele naturalnych okazji do rozwijania umiejętności językowych w praktyce, w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Kursy dopełnione zostaną bogatą ofertą zajęć seminaryjnych, spotkań tematycznych (muzycznych, poetyckich, filmowych) i wycieczek edukacyjnych. Poszerzenie formuły kursu językowego o różnorodne formy aktywności posłuży pogłębieniu wiedzy o kulturze Polski oraz dodatkowo zmotywuje uczestników do używania języka polskiego w różnych kontekstach i różnych celach. 

Poszczególne działania pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz pogłębić wiedzę o Polsce i polskiej kulturze – w ten sposób używanie języka polskiego zostanie dodatkowo sfunkcjonalizowane, stanie się kluczem do uczestnictwa w kulturze i w codziennym życiu. W programie kursu znajdą się zajęcia lektoratowe z języka polskiego, seminaria tematyczne dotyczące szeroko rozumianej kultury polskiej oraz bogaty program kulturalny obejmujący m.in. wyjścia do teatrów, projekcje filmowe, spotkania z ważnymi dla rozwoju polskiej kultury osobami, a także wyjazdy edukacyjne (wycieczki). Uczestnicy będą mogli przełożyć uzyskaną wiedzę na aspekty praktyczne. Zajęcia językowe wykorzystywać będą nowoczesne aktywizujące techniki nauczania oraz pomoce dydaktyczne.


Ważne wydarzenia

Spotkanie grupy roboczej w ramach projektu FAMI

Konferencja „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskimʺ

 

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa