Frequenzwörterbuch deutscher Lehnwörter im Schlesischen der Gegenwart. Mit Kommentaren zur Etymologie/Słownik frekwencyjny niemieckich zapożyczeń leksykalnych we współczesnym lekcie śląskim. Z komentarzami etymologicznymi

Gerd Hentschel, Jolanta Tambor, Istvan Fekete
http://oops.uni-oldenburg.de/4788/
BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Oldenburg 2021

Całość do pobrania

Słownik obejmuje ok. 700 leksemów, które należą do grupy germanizmów uwzględnionych w wielu glosariuszach i słownikach współczesnego (regio)lektu śląskiego. Okazuje się, że duża liczba z nich jest nadal używana, jednak równie wiele już nie. Słownik sklada się z czterech części: pierwsza ma układ alfabetyczny,  druga część jest uporządkowana według frekwencji. W trzeciej części przedstawiono różnice między poszczególnymi regionami, a czwarta zawiera informacje o etymologii, czyli podano wyrazy niemieckie, od których pochodzą śląskie germanizmy (co w niektórych przypadkach stwarzało spore problemy).

Spis treści:

1. Einleitung – Wstęp
a. Deutsch
b. Po polsku

2. Zur Methodik – Metodologia
a. Deutsch
b. Po polsku

3. Fraquenzlisten der 687 getesteten lexikalischen Einheiten – Listy frekwencyjne 687 testowanych jednostek leksykalnych
3.1 Alphabetische Sortierung – Uporządkowanie alfabetyczne
3.2 Nach Frequenz sortierte Darstellung – Uporządkowanie według częstotliwości
3.3 Sortiert nach der Stärke der regionalen Variation – Uporządkowanie według siły zmienności regionalnej

4. Die schlesischen Items und ihre deutschen Etyma – Śląskie jednostki leksykalne i ich niemieckie źródłosłowy

5. Literatur – Literatura