Literatura polska w świecie. Tom VIII. Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowi Romualdowi Cudakowi

Red. Frukacz Katarzyna

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2019

Całość do pobrania 1 2

W niniejszym tomie zawarto prace krajowych i zagranicznych polonistów, dedykowane Panu Profesorowi Romualdowi Cudakowi z okazji jubileuszu 65-lecia. W dowód uznania dorobku Jubilata – jako wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz literaturoznawcy głęboko zainteresowanego badaniami recepcyjnymi, komparatystycznymi i glottodydaktycznymi – publikację poświęcono recepcji, obecności i wielorako pojmowanej migracji polskiej literatury i kultury na arenie światowej. Zagadnienia te wyznaczają tematykę nie tylko licznych rozpraw Pana Profesora, lecz także organizowanych pod jego kierunkiem międzynarodowych konferencji naukowych, których rezultaty ukazują się cyklicznie pod postacią kolejnych tomów z tytułowej serii „Literatura polska w świecie”. Do współpracy jubileuszowej monografii zostali więc zaproszeni aktywni uczestnicy minionych edycji konferencyjnych. Autorami wybranych szkiców są ponadto badacze współpracujący z dwoma jednostkami naukowo-dydaktycznymi szczególnie bliskimi Jubilatowi: Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, której dyrektorem był w latach 1991-2006, oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, którą kieruje obecnie. (więcej…)

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne          
KATARZYNA FRUKACZ: Romuald Cudak – portret badacza i dydaktyka     
Bibliografia wybranych prac Profesora Romualda Cudaka (oprac. K. Frukacz)

I. RECEPCJA I ADAPTACJA

LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE – WYMIARY RECEPCJI
ANDREA F. DE CARLO: Lux in tenebris. O percepcji twórczości Stefana Grabińskiego we Włoszech           
LI YINAN: Adaptacja literatury polskiej w Chinach – najnowsze obserwacje
LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY: Najnowszy dramat polski na Węgrzech
TERESA DALECKA: Obecność literatury polskiej na litewskiej scenie teatralnej w ostatnich dziesięcioleciach

CZESŁAW MIŁOSZ W PRZEKŁADACH       
ALLA KOZHINOWA: Tłumaczenie poezji jako sposób wzbogacenia języka – na przykładzie białoruskich przekładów wierszy Czesława Miłosza
MARIE SOBOTKOVÁ: Twórczość poetycka Czesława Miłosza w czeskich przekładach
KRYSTYNA BARKOWSKA: Rekonesans: Czesław Miłosz na Łotwie
ZHAO WEITING: Polski Tao Yuanming – o recepcji poezji Czesława Miłosza w Chinach

II. MECENATY I MIGRACJE

LITERATURA POLSKA I OBCA – INTERFERENCJE
IRENA FRYS: Kontakty polsko-ukraińskie na łamach czasopisma „Nazustricz” (1934–1938)
MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN PARKMAN: W smudze cienia… O poezji Edith Södergran i Haliny Poświatowskiej
ADRIANA LOIODICE: Pan Tadeusz tańczący z Lampartem – recepcja motywu tańca w literaturze na polskim i włoskim przykładzie
IRINA ADELGEJM: „Kto umie sobie opowiedzieć własne życie…”. Autopsychoterapeutyczne możliwości współczesnej prozy polskiej i rosyjskiej

EDUKACJA POLONISTYCZNA I MIĘDZYKULTUROWA
MARIA DELAPERRIÈRE: Literatura polska i jej propagatorzy na uczelniach francuskich. Perspektywa historyczna
CONSTANTIN GEAMBAŞU: Polonistyka rumuńska na Uniwersytecie w Bukareszcie
ELWIRA M. GROSSMAN: O zjawisku „transjęzykowości” (translanguaging) na przykładzie brytyjskiej literatury dziecięcej o tematyce migracyjnej
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Strategie akulturacyjne a glottodydaktyka

POSTSCRIPTUM: MECENASI POLSKIEJ KULTURY
ANNA SYNORADZKA: Kilka wątków z biografii prywatnej Józefa Czapskiego w okresie międzywojennym
JAN WOLSKI: Skrawek Polski na szwajcarskiej ziemi. Władysław Broel-Plater jako mecenas Muzeum Polskiego w Rapperswilu

ZAMIAST POSŁOWIA
MARGRETA GRIGOROWA: Polonistyka międzynarodowa w Katowicach – słodkie owoce spotkania
NIKOLAJ JEŽ: Wizerunek własny w horyzontach światowych
KALINA BAHNEVA: List do Profesora Romualda Cudaka
CHOI SUNG EUN (ESTERA CZOJ): Drogiemu Jubilatowi, Profesorowi Romualdowi Cudakowi – z wyrazami wdzięczności i przyjaźni

Accessibility