Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Tom 2

Red. Achtelik Aleksandra, Kita Małgorzata, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2010

 

 

Publikacja jest kontynuacją i rozszerzeniem wydanej w 2007 roku książki „Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego”. Artykuły zawarte w publikacji ogniskują wokół problematyki glottodydaktycznej. Zebrane są w bloki tematyczne o języku, literaturze, metodyce, filmie i teatrze. Ich autorzy są doświadczonymi lektorami i badaczami zainteresowanymi nauczaniem języka polskiego jako obcego.

SPIS TREŚCI

O JĘZYKU

MAGDALENA PASTUCHOWA: Rola nauczania słowotwórstwa w kształtowaniu kompetencji językowej cudzoziemców
ALEKSANDRA JANOWSKA: Z pogranicza słowotwórstwa. O „podstawach związanych” w polszczyźnie
EWA SŁAWKOWA: Co współczesne koncepcje ewolucji języka oznaczają dla teorii i praktyki glottodydaktycznej?
JOLANTA TAMBOR: Nauczanie wymowy polskiej. Trudności różnych grup cudzoziemców
ALDONA SKUDRZYK: Polszczyzna mówiona w glottodydaktyce
ROMUALDA PIĘTKOWA: O przemianach językowego obrazu świata (JOS) uwag kilka…
ARTUR REJTER: Język a emocje w ujęciu glottodydaktycznym
MAŁGORZATA KITA: Funkcja relacyjna w przestrzeni dyskursu w interakcji
JACEK WARCHALA: Reklama i jej zastosowanie w glottodydaktyce
MIROSŁAWA SIUCIAK: Liczebniki zbiorowe – słowiańska osobliwość w wyrażaniu relacji ilościowych

O LITERATURZE

ROMUALD CUDAK: Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego
DANUTA OPACKA-WALASEK: Racje rozumu, racje wiary. Nad wierszem Czesława Miłosza Po odcierpieniu
BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: Nie jestem turystą. Poezja emigracyjna na zajęciach lektoratowych
EWA JASKÓŁOWA: Zmierzch tradycji – narodziny nowoczesności

O METODYCE

ALEKSANDRA ACHTELIK: Kolekcja – rzecz o spotkaniu z kulturą polską
URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK: Kompetencja interkulturowa w dydaktyce nauczania języka polskiego jako obcego
BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA: Uczyć przez zabawę – od nabywania języka ojczystego do nauki języka obcego
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Test osiągnięć – cele i środki

O FILMIE I TEATRZE

TADEUSZ MICZKA: …Rzeczywistość była obłąkana… O twórczości filmowej Wojciecha J. Hasa (1925-2000)
EWA WĄCHOCKA: Teatr absurdu i „brutaliści” w Polsce. Dwa modele recepcji

ALEKSANDRA ACHTELIK, MAŁGORZATA KITA, JOLANTA TAMBOR: Posłowie