Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Tom 3

Red. Achtelik Aleksandra, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2013

 

 

Kolejny tom podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów specjalności, specjalizacji i studiów podyplomowych związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego, języka polskiego jako drugiego oraz kultury polskiej. Jak w poprzednich książkach w tomie znajdziemy teksty poświęcone problematyce lingwistycznej, literaturoznawczej, kulturoznawczej oraz metodycznej. Autorami artykułów są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego – doświadczeni lektorzy lub profesorzy wizytujący w różnych ośrodkach zagranicznych.

SPIS TREŚCI

O JĘZYKU

MAGDALENA PASTUCHOWA: Słowotwórstwo – sposób na nazywanie świata czy część systemu gramatycznego?
ALEKSANDRA JANOWSKA: Złożoność derywacji czasownikowej z punktu widzenie glottodydaktyki
JOLANTA TAMBOR: O czasownikowych regularnościach. Wyznaczniki fleksyjne
MIROSŁAWA SIUCIAK: Niestabilność fleksyjna rzeczowników zapożyczonych w polszczyźnie dawnej i współczesnej
AŁŁA KRAWCZUK: Od gramatyki do pragmatyki. Problemy polszczyzny na Wschodzie
MAŁGORZATA KITA: Toksyczna grzeczność. Funkcje grzeczności i jej braku
JACEK WARCHALA: O współczesnej polszczyźnie w duchu polityki językowej i promocji

O LITERATURZE

BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: „Mój chory dom jest we mnie na stałe”. O wykorzystaniu uczucia nostalgii na zajęciach lektoratowych
DARIUSZ PAWELEC: Gramatyka „martwych punktów”. O poezji debiutantów lat dziewięćdziesiątych na 
JOANNA DEMBIŃSKA-PAWELEC: Konceptystyczny wiersz Stanisława Barańczaka. Na przykładzie Widokówki z tego świata
KATARZYNA WYSZYŃSKA: Schizofreniczne przestrzenie pacjenta Z. – o kategorii persony lirycznej na przykładzie Żywej śmierci Ewy Lipskiej

O KULTURZE

ALEKSANDRA ACHTELIK: Dialog kultur – kultura polska a lokalność
TADEUSZ MICZKA: Osoba w sieci
ALDONA SKUDRZYK: Homo videns – nowe media a język nowego pokolenia
ROMUALD CUDAK: Reanimacje poezji polskiej
BOGUMIŁA MIKA: Aktualizacja tradycji w polskiej muzyce artystycznej XX wieku

O METODYCE

BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA: Od wiedzy do wyboru, czyli o strukturze i funkcjach podręcznika w nauczaniu języka polskiego jako obcego
ANNA SERETNY: Czytanie ekstensywne, czyli sposób na efektywne rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się
ANNA BUTCHER: Wykorzystywanie tzw. kultury wysokiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

JOLANTA TAMBOR, ALEKSANDRA ACHTELIK: Posłowie