Polityka językowa a certyfikacja / Sprachpolitik und Zertifizierung

Red. Tambor Jolanta, Rytel-Kuc Danuta

Wydawnictwo Gnome
Katowice-Leipzig 2006

 

 

Zbiór referatów, które zostały wygłoszone w Lipsku w 2005 roku na międzynarodowej konferencji „Polityka językowa a certyfikacja”. Pozycja ukazała się w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Autorzy to znawcy polskiego systemu certyfikacyjnego i specjaliści zajmujących się certyfikacją języka niemieckiego. Materiały zamieszczone w tomie mogą okazać się pomocne dla glottodydaktyków oraz kandydatów ubiegających się o certyfikat znajomości języka polskiego czy niemieckiego.

Spis treści / Inhaltsverzeichnis:

DANUTA RYTEL-KUC, JOLANTA TAMBOR: Przedmowa

DANUTA RYTEL-KUC, JOLANTA TAMBOR: Vorwort der Herausgeber

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Słowo wstępne

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Zum Geleit

ZAGADNINIA OGÓLNE / ALLGEMEINE PROBLEME

WALDEMAR MARTYNIUK: System wspólnych europejskich poziomów biegłości jako element polityki językowej Rady Europy

WALDEMAR MARTYNIUK: Das System der gemeinsamen europäischen Referenz-niveaus als Element der Sprachpolitik des Europarates

ERWIN TSCHIRNER: Ocena kompetencji ustnej ACTFL Oral Proficiency Interview i Europejski system opisu kształcenia językowego
ERWIN TSCHIRNER: Zur Bewertung mündlicher Kompetenz: Das ACTFL Oral Proficiency Interview und der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen

ANNA DĄBROWSKA: Porównanie polskiego i niemieckiego systemu certyfikatowego – poziom C2
ANNA DĄBROWSKA: Vergleich des polnischen und des deutschen. Zertifizierungssystems – Stufe C2

OLAF BÄRENFÄNGER: Zarządzanie jakością w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
OLAF BÄRENFÄNGER: Qualitätsmanagement beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen

ALEKSANDRA ACHTELIK: Wiedza o kulturze polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz przygotowaniu do egzaminu certyfikatowego

ALEKSANDRA ACHTELIK: Das Wissen über die polnische Kultur im Polnischunterricht als Fremdsprache und die Vorbereitung auf das Zertifikat

CERTYFIKACJA JĘZYKA POLSKIEGO / ZERTIFZIERUNG DES POLNISCHEN

URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK: Opis poziomów kompetencji w polskim systemie certyfikatowym
URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK: Beschreibung der Niveaustufen im polnischen Zertifizierungssystem

DANUTA SZCZĘSNA: Kto? Co? Jak? Dlaczego ludzie zdają egzaminy z języka polskiego jako obcego?
DANUTA SZCZĘSNA: Wer? Wie? Was? Wieso nimmt man an einer Zertifikatsprüfung in Polnisch Teil?

ANNA SERETNY: Testowanie sprawności receptywnych w polskich testach certyfikatowych. W poszukiwaniu nowych rozwiązań
ANNA SERETNY: Überprüfung der Rezeptionsfähigkeit in polnischen Zertifikatsprüfungen – auf der Suche nach neuen Losungen

EWA LIPIŃSKA: Pisanie od podszewki
EWA LIPIŃSKA: Der schriftliche Teil der Zertifikatsprüfung

BARBARA MORCINEK: Sekrety mówienia
BARBARA MORCINEK: Der mündliche Teil der Zertifikatsprüfung

MAŁGORZATA PASIEKA: Jak interesująco testować znajomość języka obcego? Z Wrocławiem w tle – książka z ćwiczeniami do egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego
MAŁGORZATA PASIEKA: Wie können Prüfungsmaterialien interessant gestaltet werden? Z Wrocławiem w tle – ein Übungstestbuch für die Prüfung in Polnisch als Fremdsprache

URSZULA DOBESZ: Kształcenie ustawiczne autorów zadań i testów oraz egzaminatorów
URSZULA DOBESZ: Ständige Ausbildung der Autoren und Prüfer von Aufgaben und Tests im Rahmen der Polnisch-Zertifizierung

JAN MAZUR: Wpływ certyfikacji języka polskiego na proces zmian w polskiej polityce edukacyjnej
JAN MAZUR: Einfluss der Zertifizierung der polnischen Sprache auf den Wandlungsprozess in der polnischen Bildungspolitik

WIOLETTA HAJDUK-GAWRON, MAŁGORZATA SMERECZNIAK: Egzamin certyfikatowy z polskiego – jak go ugryźć? Kilka porad dla zdających
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON, MAŁGORZATA SMERECZNIAK: Das Zertifikat für Polnisch als Fremdsprache – „wie man es angeht”. Ein paar Tipps für Prüflinge

ECKHARD PAUL: Spojrzenie z zewnątrz. Uwagi dotyczące certyfikatu znajomości języka polskiego
ECKHARD PAUL: Blicke von außen. Anmerkungen zum Zertifikat für die polnische Sprache

CERTYFIKACJA JĘZYKA ROSYJSKIEGO / ZERTIFZIERUNG DES RUSSISCHEN

SWIETLANA MENGEL, HELLMUT ECKERT: Egzaminy certyfikatowe z języka rosyjskiego – konieczność i specyfika
SWIETLANA MENGEL, HELLMUT ECKERT: Zertifikatsprüfungen für Russisch – Notwendigkeit und Spezifik