Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego / Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen / Jazyková politika v Evropĕ a certifikace polštiny a češtiny

Red. Rytel-Kuc Danuta, Tambor Jolanta

Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2008

Zbiór referatów (w języku czeskim, niemieckim i polskim), które zostały wygłoszone na drugiej konferencji poświęconej polityce i certyfikacji. Odbyła się ona w Lipsku i zgromadziła specjalistów zajmujących się systemem certyfikatowym języka polskiego, niemieckiego i czeskiego. Teksty omawiają istniejące systemy certyfikatowe, przybliżają problemy kształcenia testowanych sprawności oraz prezentują programy nauczania. Na końcu dołączono rozdział zawierający prezentacje najnowszych podręczników do nauki języka polskiego, czeskiego i niemieckiego.

INHALTSVERZEICHNIS / SPIS TREŚCI / OBSAH

DANUTA RYTEL-KUC, JOLANTA TAMBOR: Licht und Schatten der Zertifizierung / Blaski i cienie certyfikacji
ANNA DĄBROWSKA: Ausgewahlte Fragen der Sprachpolitik / Polityka językowa. Wybrane zagadnienia
MARIE HÁDKOVÁ: Die europäische Sprachpolitik / Evropská jazyková politika

TESTVERFAHREN / TESTOWANIE / TESTOVÁNI

EWA LIPIŃSKA: Die Überprilfüng der Schreibkompetenz / Kontrola stopnia opanowania sprawności pisania
ALEKSANDRA ACHTELIK, URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK: Leseverstehen und Hörverstehen. Evaluation, Probleme, Empfehlungen / Rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Ewaluacja, problemy, zalecenia
AGNIESZKA KAROLCZUK: Kontrolle der Sprechkompetenz. Prüfende, Geprüften und ihre Dilemmata / Testowanie sprawności mówienia. Dylematy egzaminatorów i zdających
MAŁGORZATA PASIEKA: Der Grammatikteil in den polnischen und deutschen Zertifikatsprüfungen für die Niveaustufen B1 und C2 / Gramatyka w certyfikatowych testach polskich i niemieckich dla poziomów B1 i C2
IWONA SŁABY-GÓRAL: Kenntnisse in Polnisch aIs Fremdsprache auf der Niveaustufe A2. Lehre und Überprüfung / Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie A2. Nauczanie i testowanie
JIŘÍ HASIL: Die Stratifikation des Tschechischen aIs Zertifizierungsproblem / Stratifikace češtiny jako problém certifikačni
KATEŘINA VLASÁKOVÁ: Test zur Überprüfung der Kenntnisse im Bereich Lexik und Grammatik in (zertifizierten) Prüfungen / Lexikálně-gramatický test v (certifikovaných) zkouškách
JANA BISCHOFOVÁ: Lesen im Fremdsprachenunterricht und dessen Überprüfung / Četba v cizojazyčné výuce ajejí testováni
MARIE HÁDKOVÁ: Wie soll in Übereinstimmung mit dem Referenzrahmen geprüft werden? / Jak testovat v souladu s Rámcem?

ZERTIFIZIERUNG UND LEHRPROGRAMME / CERTYFIKACJA A PROGRAMY NAUCZANIA / CERTIFIKACE A PROGRAMY VÝUKY

ANNA SERETNY: Der Einfluss der Zertifizierung von Polnischkenntnissen auf den didaktischen Prozess. Zur Bestimmung des Niveaus der Sprachbeherrschung der Lernenden / Wpływ certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego na proces dydaktyczny. Ustalanie poziomu biegłości językowej uczących się
PIOTR GARNCAREK: Die Muttersprache als Fremdsprache. Zwischen Zertifizierung und Sprachlehre / Język ojczysty jako obcy. Między certyfikacją a nauczaniem
GRAŻYNA PRZECHODZKA: Der Einfluss der Zertifizierung auf den Lehrplan für Polnisch aIs Fremdsprache (am Beispiel des Zentrums für polnische Sprache und Kultur für Ausländer und Auslandspolen der Marie-Curie- Skłodowska-Universität in Lublin) / Wpływ certyfikacji na program nauczania języka polskiego jako obcego (na przykładzie Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS)
ROMUALD CUDAK: Verwendung von Literatur im Rahmen der Ausländerbildung. Drei Bemerkungen / Edukacja literacka w nauczaniu cudzoziemców. Trzy uwagi
MILAN HRDLIČKA: Prüfungen und ihre soziokulturelle Dimension / Testování a sociokulturmí dimenze

LEHRBÜCHER / PODRĘCZNIKI / UČEBNICE

AGNIESZKA MADEJA, BARBARA MORCINEK: Das Lehrbuch Polski mniej obcy / Prezentacja podręcznika Polski mniej obcy
CHRISTA G. LÜDTKE: Über das neue Lehrbuch der slowakischen Sprache / O novej učebnici slovenskeho jazyka Lehrbuch der slowakischen Sprache
KATARÍNA AUGUSTINOVÁ: Zu den Lesetexten und Übungen im Lehrbuch der slowakischen Sprache / Texty na čitanie a jazykové cvičenia v učebnici Lehrbuch der slowakischen Sprache
LIDA HOLÁ, PAVLA BOŘILOVÁ: Tests als Bestandteil des Lehrbuch Czech Express / Testy jako součást učebnice Czech Express
MARTINA KUHNERT: Slavic Network – Sprach – und Kulturintegration / Slavic Network – Językowa i kulturowa integracja

Accessibility