Skarby Śląska

„Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców” to projekt skierowany do przedstawicieli Polonii oraz obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Projekt ma na celu promocję Województwa Śląskiego wśród zagranicznych odbiorców zadania, integrację kulturową i promocję wielokulturowości, przedstawienie najciekawszych elementów kultury śląskiej, śląskich zwyczajów i tradycji, a także najważniejszych w naszym regionie miejsc. Zadanie odbywać się będzie w Katowicach oraz Cieszynie w kampusie Uniwersytetu Śląskiego.

Dwutygodniowe warsztaty obejmują:

cykl seminaryjno-warsztatowy: zajęcia są prowadzone w małych grupach przez wykwalifikowanych specjalistów przy zastosowaniu nowoczesnych form i narzędzi pracy. Zakres merytoryczny: język polski i jego przemiany; gwara śląska – jej specyfika, przemiany, zakres użycia; śląska mowa jako nośnik wartości kulturowych i narzędzie twórczości artystycznej; tendencje rozwojowe w literaturze i kulturze polskiej; literatura na Śląsku i o Śląsku; język, literatura, kultura i historia a tożsamość etniczna;

program kulturalny, zaplanowany jako dopełnienie i uzupełnienie cyklu seminaryjnego, obejmuje: udział w projekcjach najnowszych polskich filmów, zwłaszcza dotyczących tematyki śląskiej (wraz z dyskusją o obejrzanych filmach); udział w koncertach różnych gatunków muzyki, w spotkaniach ze śląskimi twórcami kultury (pisarzami, poetami, dziennikarzami, reżyserami, scenarzystami, aktorami, muzykami), politykami; uczestnictwo w imprezach i konkursach organizowanych podczas trwania warsztatów. Podkreślić należy ogromne znaczenie zadania dla propagowania kultury śląskiej w różnych jej wymiarach. Zaznajamiając adresatów projektu ze zmianami zachodzącymi w języku i literaturze polskiej, nie ograniczamy się jedynie do tych o charakterze ogólnonarodowym, ale brane są pod uwagę również dokonania literackie i kulturowe ważne dla regionu: podczas występu śląskich zespołów (np. „Śląsk”, „Karlik” lub „Katowice”) będzie okazja, by nauczyć się regionalnych pieśni i tańców oraz zatańczyć trojaka. Oprócz tego zorganizowany zostanie cykl seminariów, wykładów i konwersatoriów o charakterze edukacyjnym poświęconym najważniejszym elementom składającym się na śląską kulturę: historia Śląska w kontekście historii Polski (w czasie wycieczki zwiedzanie Muzeum oraz Nikiszowca), status gwary śląskiej (zróżnicowanie, podstawowe cechy gramatyczne i leksykalne, wykorzystanie w tekstach kultury), wybitne postaci pochodzące ze Śląska (historyczne i współczesne), śląska kinematografia i muzyka (popularna i klasyczna), najważniejsze wydarzenia kulturowe regionu, śląska literatura i śląscy twórcy oraz ich wpływ na losy literatury polskiej itp. Punktem kulminacyjnym będzie Wieczór Śląski, na którym zaprezentowane zostaną zwyczaje, punkty wspólne i różne dla Śląska Górnego, Opolskiego i Cieszyńskiego, prezentacja śląskich strojów, degustacja tradycyjnych potraw. Uczestnicy zadania wezmą także udział w wyjazdach o charakterze edukacyjnym do najpiękniejszych i najważniejszych miejsc w regionie: do Katowic (Muzeum Śląskie, Giszowiec i Nikiszowiec, Kopania „Wujek”), Tarnowskich Gór (Kopania Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga), Pszczyny (Muzeum Zamkowe), w Beskid Śląski oraz do Koszęcina, gdzie wezmą udział w warsztatach taneczno-wokalnych w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny. W czasie pobytu w Cieszynie zorganizowane zostaną spotkania dla podopiecznych Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej – interkulturowe podchody. Dzieci i młodzież poznają swoich rówieśników z zagranicy, dowiedzą się więcej na temat zwyczajów i tradycji tam panujących, skosztują przysmaków kuchni narodowych, nauczą się tańców ludowych, a także poznają podstawowe zwroty i wyrażenia w językach obcych, dzięki czemu będą mogli odbyć pierwszą rozmowę w innym języku ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami. Będzie to zatem część projektu, dzięki której nawet osoby, które z różnych przyczyn nie miały dotąd szans, by poznać inne kultury – poszerzą swe horyzonty, dostrzegą złożoność świata, a przede wszystkim zrozumieją, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni kultura. Razem odkrywać będą najważniejsze i najciekawsze śląskiego obrazu świata.

 

Projekt jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 Odkrywamy skarby Śląska – projekt oczami uczestników  Cele projektu  Śląsk w fotografii  Śląskie słowa