Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
„STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego”.

§2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania mieszczące się w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia mogą być wykonywane także poza granicami kraju.
Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Katowice.

§3

Celem Stowarzyszenia jest:
promowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zwanej dalej Szkołą w zakresie jej działalności statutowej,
pomoc w zakresie zdobywania środków finansowych związanych z działalnością statutową Szkoły,
współorganizowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Szkołę w celu promowania języka i kultury polskiej,
pomoc Szkole w podejmowaniu i prowadzeniu badań naukowych z zakresu języka polskiego i kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wśród cudzoziemców.
Stowarzyszenie dąży do realizacji swoich celów w szczególności poprzez:
gromadzenie informacji dotyczących potrzeb Szkoły oraz potrzeb jej potencjalnych i aktualnych studentów,
gromadzenie funduszy i środków rzeczowych celem wspierania działalności Szkoły,
wydawanie publikacji związanych z promocją Szkoły w zakresie jej działalności statutowej.

§4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisów innych ustaw.

§5

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią i odznakami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§7

Członkiem Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy – zarówno mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
zwyczajnych;
wspierających;
honorowych.

§8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zostanie przyjęta przez Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji.

§9

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna albo prawna, która zgłosi Zarządowi pisemną deklarację pomocy w realizacji zadań Stowarzyszenia, a której Zarząd nada status takiego członka.
Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Osoba prawna reprezentowana jest wobec Stowarzyszenia przez uprawniony organ lub wskazanego przez właściwy organ przedstawiciela.
Forma wspierania działalności Stowarzyszenia ustalana jest przez członka wspierającego z Zarządem Stowarzyszenia.
Członkowi wspierającemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego poza prawem głosowania na Walnym Zebraniu Członków. Członek wspierający nie może być także członkiem władz Stowarzyszenia.

§10

Członkiem honorowym może zostać każdy członek zwyczajny, który swoją dotychczasową działalnością zasłużył się dla Stowarzyszenia, a w szczególności brał czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
Status członka honorowego nadaje członkowi zwyczajnemu Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z tym zastrzeżeniem, iż członek honorowy zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§11

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
uczestniczyć i głosować na Walnym Zebraniu Członków;
zgłaszać wnioski i żądać wyjaśnień od władz Stowarzyszenia;
korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego statutowej działalności.

§12

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
uiszczać składki członkowskie w terminie i wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków;
brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz decyzji władz Stowarzyszenia;
dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§13

Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
rezygnacji z członkostwa;
skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
śmierci członka (osoby fizycznej) lub likwidacji członka (osoby prawnej);
innych okoliczności, od których przepisy prawa uzależniają możliwość przynależności do Stowarzyszenia;
Ustanie członkostwa w wyniku rezygnacji stwierdza Zarząd w wyniku pisemnego zgłoszenia zamiaru wystąpienia ze Stowarzyszenia.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku powtarzającego się lub ciężkiego naruszenia obowiązków członka i następuje mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu. Zarówno wniosek, jak i uchwała w przedmiocie skreślenia z listy członków wymagają uzasadnienia. Skreślony członek może się odwołać od decyzji do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni.
W przypadku śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia, utratę członkostwa stwierdza Zarząd uwzględniając zmianę w liście członków Stowarzyszenia.

§14

Zarząd prowadzi aktualną listę wszystkich członków Stowarzyszenia, wliczając członków wspierających i honorowych. Każdy z członków Stowarzyszenia ma prawo zapoznać się z tą listą.

III WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków;
Zarząd Stowarzyszenia;
Rada Nadzorcza.
Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§16

Zarząd i Rada Nadzorcza Stowarzyszenia powoływane są na czteroletnią kadencję spośród członków posiadających bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.
Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia kończy się z upływem czasu, na jaki organy te zostały powołane, członkowie tych organów obowiązani są jednak sprawować swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się władz Stowarzyszenia w nowym składzie.

§17

Zarząd i Rada Nadzorcza Stowarzyszenia mogą uchwalić regulaminy swojego działania. Regulaminy wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

A) WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§18

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w sprawie:
określenia ilości członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia;
wyboru i odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia;
udzielenia władzom Stowarzyszenia absolutorium;
rozstrzygnięcia odwołania od decyzji Zarządu w przypadkach przewidzianych statutem lub regulaminami;
przyjęcia rocznych programów Stowarzyszenia;
zatwierdzenia regulaminów funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej;
zatwierdzenia regulaminów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz sposobu i terminu jej uiszczania;
skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
nadania statusu członka honorowego;
zmian i interpretacji statutu Stowarzyszenia;
likwidacji Stowarzyszenia;
określenia wzoru pieczęci i odznak Stowarzyszenia.

§19

Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym statucie lub przepisach, na podstawie których działa Stowarzyszenie, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Każdemu z członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
Za wyjątkiem wyborów do władz Stowarzyszenia oraz innych przypadków przewidzianych w statucie, głosowanie odbywa się jako jawne. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek uczestnika Zebrania.
W przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi obowiązków wobec Stowarzyszenia, członkostwa we władzach Stowarzyszenia lub przynależności do Stowarzyszenia, członek, którego uchwała dotyczy, powinien wstrzymać się od głosowania. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy głosowania nad wysokością i terminem uiszczania składki członkowskiej.

§20

Walne Zebranie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku, a jego przedmiotem powinno być co najmniej:
rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania rocznego programu;
uchwalenie programu Stowarzyszenia na kolejny rok;
podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia;
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest stosowanie do potrzeb z inicjatywy Zarządu albo na wniosek Rady Nadzorczej lub wniosek co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania na Zebraniu. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku.
W przypadku, gdy Zebranie Członków nie może podjąć wiążących uchwał ze względu na brak wymaganego quorum, Zarząd obowiązany jest zwołać kolejne Zebranie nie później niż w terminie 14 dni. Zebranie takie podejmuje uchwały objęte porządkiem obrad bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. O okoliczności tej Zarząd obowiązany jest poinformować w zawiadomieniu.

§21

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez rozesłanie zawiadomień listami poleconymi, będą też w inny sposób za pomocą środków komunikacji bezpośredniej.
Zawiadomienie o obradach i miejscu Zebrania powinno nastąpić najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania i obejmować powinno informację o proponowanym porządku obrad.

§22

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi księgę protokołów Walnych Zebrań Członków. Każdy z członków Stowarzyszenia uprawniony jest do przeglądania tej księgi i otrzymywania z niej poświadczonych przez Zarząd wypisów i kopii.

B) ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§23

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 2.Zarząd właściwy jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. 3.Zarząd obowiązany jest stosować się do uchwał i decyzji Walnego Zebrania Członków oraz udzielać Walnemu Zebraniu i Radzie Nadzorczej niezbędnych informacji i wyjaśnień.

§24

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§25

Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w stosunku do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku. W posiedzeniach mogą brać udział bez prawa głosu członkowie Rady Nadzorczej oraz zaproszeni goście.
Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy członków Zarządu i podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub jego zastępca za pomocą listów poleconych lub środków komunikacji bezpośredniej.
Zarząd prowadzi księgę protokołów z posiedzeń.

§26

Zarząd może przyjąć regulamin swojego funkcjonowania. Regulamin taki wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd przygotowuje roczne programy Stowarzyszenia i przedstawia je Walnemu Zebraniu Członków wraz z opinią Rady Nadzorczej.
Zarząd przedkłada sprawozdanie z wykonania rocznego planu wraz z opinią Rady Nadzorczej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Zarząd przygotowuje regulaminy realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

C) RADA NADZORCZA

§27

Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
Rada Nadzorcza wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.

§28

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca za pomocą listów poleconych lub środków komunikacji bezpośredniej.
Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów z posiedzeń.

§29

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności Zarządu;
opiniowanie projektów rocznych programów Stowarzyszenia;
ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania planów rocznych;
przedstawianie sprawozdań z wyników kontroli Walnemu Zebraniu Członków;
wnioskowanie o udzielnie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi;
występowanie do Zarządu z żądaniem udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia.

IV MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§30

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
składek członkowskich;
darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
ofiarności publicznej;
otrzymanych dotacji;
dochodów z majątku Stowarzyszenia, a w szczególności odsetek z lokat i rachunków bankowych oraz innych form oszczędności;
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie nieprzynoszenia zysku („non-profit”).
Majątek Stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz pokryciu kosztów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

§31

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§32

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku:
podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków;
wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§33

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 oddanych głosów.
W braku odmiennej uchwały Walnego Zebrania Członków likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
W braku odmiennej uchwały Walnego Zebrania Członków, majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Wyjątek stanowi pierwszy rok działalności Stowarzyszenia, który rozpoczyna się z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej (rejestracji) i kończy się z upływem kolejnego roku kalendarzowego.

§35

Wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia dokonują założyciele Stowarzyszenia, stosując w tym zakresie odpowiednio postanowienia niniejszego statutu.

§36

Założyciele Stowarzyszenia otrzymują wszelkie prawa członka zwyczajnego.