Regulamin

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego „Wieża Babel”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Studenckie Koło Naukowe „Wieża Babel”, zwane dalej Kołem, jest kołem naukowym opartym na dobrowolności i działającym przy Szkole Języka Polskiego UŚ oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
2. Koło zrzesza studentów z zagranicy zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat języka polskiego, polskiej kultury i polskich tradycji.
3. Siedziba Koła mieści się w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.
4. Działalność Koła opiera się na bezinteresownej aktywności jego członków.
5. Opiekunem Koła jest pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej i/lub Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zadaniem opiekuna jest czuwanie nad zgodnością działalności Koła z jego regulaminem oraz merytoryczna opieka nad działalnością Koła.
6. Podstawą działania Koła jest regulamin zatwierdzony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Rozdział II
Program działania Koła

§2

1. Celem działania Koła jest realizowanie zainteresowań jego członków związanych z polskim językiem, kulturą i tradycjami języka polskiego.
2. Koło realizuje swoje cele szczególnie poprzez:
– promowanie języka polskiego i kultury Polski w środowiskach akademickich na terenie Polski oraz poza jej granicami;
– organizowanie regularnych spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym w siedzibie Koła oraz poza jego siedzibą;
– organizowanie konferencji naukowych;
– współpracę z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi;
– pracę nad własnymi publikacjami naukowymi.

Rozdział III
Władze Koła

§3

1. Władzami Koła są:
– Walne Zgromadzenie Członków Koła;
– Zarząd Koła.
2. Walne Zgromadzenia Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:
– ustalenie ogólnego kierunku działalności Koła;
– wybór Zarządu;
– uchwalenie regulaminu.
4. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzje na posiedzeniu plenarnym w formie uchwał. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła uprawnionych do głosowania.
5. Nie rzadziej niż raz w roku akademickim zwoływane jest przez Zarząd Koła Walne Zgromadzenie Członków. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła może złożyć również 1/5 członków Koła.
6. Obradami Walnego Zgromadzenia Koła kieruje Przewodniczący.
7. Zarząd Koła kieruje całokształtem bieżącej działalności Koła, zgodnie z regulaminem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd  reprezentuje Koło na zewnątrz i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Koła.
8. W skład Zarządu wchodzą:
– Przewodniczący Koła;
– Wiceprzewodniczący Koła;
– Sekretarz Koła.
9. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenia Członków Koła na roczną kadencję. Kandydaci są wybierani w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby swoich członków.
10. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się co najmniej dwa razy w semestrze roku akademickiego.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków

§4

1. Członkami Kołamogą zostać wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności studenci z zagranicy studiujący na Uniwersytecie Śląskim, których zainteresowania koncentrują się wokół tematyki związanej z językiem polskim, polską kulturą i tradycjami.
2. Członkostwo w Kole zdobywa się na podstawie wypełnionej deklaracji członka Koła i pozytywnej decyzji podjętej przez Zarząd.
3. Członkom Koła przysługują następujące prawa:
– czynne i bierne prawo do uczestnictwa w wyborze władz Koła;
– uczestnictwo w pracach i inicjatywach organizowanych przez Koło;
– zgłoszenie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;
– wyrażanie opinii i postulatów związanych z programem działania Koła.
4. Każdy członek Koła ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:
– dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła;
– wykluczenia z Koła na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością głosów, w wypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień regulaminu lub uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła;
– ukończenia studiów na Uniwersytecie Śląskim;
– skreślenia z listy studentów.

Rozdział V
Honorowi Członkowie Koła

§5

1. Członkiem honorowym Koła może zostać absolwent UŚ oraz doktorant UŚ zaproszony do uczestnictwa w Kole przez Władze Koła.
2. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach Koła.
3. Honorowi członkowie Koła służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac Koła.

Rozdział VI
Finanse Koła

§6

1. Wszystkie środki finansowania zgromadzone przez Koło mogą służyć jedynie realizacji celów regulaminowych Koła.
2. Źródła majątku Koła:
– sponsorzy, dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
3. Gospodarka finansowa Koła jest jawna.
4. Za prawidłowe dysponowanie funduszami odpowiada Zarząd Koła.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§7

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.
2. Uchwalenia regulaminu bądź jego zmiany dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Koła 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków.
3. Wniosek w sprawie uchwalenia nowego regulaminu lub jego zmian może zgłosić Zarząd Koła lub 1/3 członków.
4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.