Miesięczny kurs języka polskiego

Miesięczny kurs języka polskiego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca: wrzesień, październik, listopad, styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chciałyby poznać podstawy języka polskiego, umożliwiające porozumiewanie się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (wersja dla początkujących). Są również prowadzone miesięczne kursy pogłębiające posiadaną znajomość języka. O uczestnictwie w grupie na określonym poziomie zaawansowania językowego decyduje wówczas test kwalifikacyjny.
Na zakończenie kursu przeprowadza się test kontrolny, który sprawdza wiedzę i ocenia postępy w nauce. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o udziale w kursie języka polskiego i o wynikach testu kontrolnego. Na życzenie uczestnika Szkoła może przeprowadzić egzamin wskazujący stopień znajomości języka. Egzamin jest płatny osobno. Zajęcia można kontynuować w następnych miesiącach. Kurs w grupie na danym poziomie rozpoczyna się wtedy, kiedy powstaje grupa licząca minimum 4 osoby.
Miesięczny kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone najczęściej od poniedziałku do piątku po 3 godziny lekcyjne dziennie.

Opłata za kurs

Opłata za miesięczny kurs języka polskiego wynosi 1500 PLN lub równowartość w innej walucie.

Zasady uczestnictwa w miesięcznym kursie języka polskiego

W miesięcznym kursie języka polskiego może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 lat.

Aby uczestniczyć w kursie, należy:

  • wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres: szkola@us.edu.pl
  • przed rozpoczęciem kursu wnieść opłatę za kurs i dowód wpłaty przedstawić w Biurze Szkoły.

Cudzoziemiec przebywający za granicą winien wpłacić wadium w wysokości 50 euro (lub równowartość w PLN) oraz uiścić opłatę za kurs najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja z kursu powoduje, iż Szkoła zwraca wniesioną opłatę, potrącając 50 euro wadium.

Na prośbę uczestnika kursu Szkoła rezerwuje zakwaterowanie w domu studenckim, gdzie student samodzielnie opłaca czynsz. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie i wpłaceniu wadium Szkoła wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego w określonym terminie. Wadium jest bezzwrotne.
Szkoła zastrzega sobie prawo korekty sposobu realizacji kursu.

 

 Deklaracja (DOC) Deklaracja (PDF)
 Application (DOC) Application (PDF)

 


Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility