O egzaminie

1. Podstawy prawne

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.
Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

  1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
  2. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
  3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

2. Struktura egzaminu

Egzamin rozłożony jest na dwa dni i składa się z części pisemnej i ustnej. W pierwszym dniu odbywa się część pisemna egzaminu, która składa się z kilku modułów (Tabela 1).
W drugim dniu przeprowadzana jest część ustna. Wypowiedź egzaminacyjną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

Tabela 1. Struktura egzaminu certyfikatowego

Poziom zaawansowania / grupa docelowa Czas trwania części pisemnej Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności) Czas trwania części ustnej Próg zaliczenia egzaminu
A1 dorośli nie dłużej niż
120 minut

– rozumienie ze słuchu 

– rozumienie tekstów pisanych

– pisanie

nie dłużej niż
10 minut
co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu
A2 dorośli nie dłużej niż
160 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych

– pisanie

nie dłużej niż
10 minut
co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu
B1 dorośli nie dłużej niż
190 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– pisanie

nie dłużej niż
15 minut
co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
B2 dorośli nie dłużej niż
250 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– pisanie

nie dłużej niż
15 minut
co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
C1 dorośli nie dłużej niż
250 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– pisanie

nie dłużej niż
20 minut
co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
C2 dorośli nie dłużej niż
290 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– pisanie

nie dłużej niż
30 minut
co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
A1 dzieci i młodzież nie dłużej niż
120 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– pisanie

nie dłużej niż
10 minut
co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu
A2 dzieci i młodzież nie dłużej niż
160 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych

– pisanie

nie dłużej niż
10 minut
co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu

B1 dzieci i młodzież

informacje dla zdających

nie dłużej niż
190 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych

– pisanie

nie dłużej niż
15 minut
co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu
B2 dzieci i młodzież nie dłużej niż
250 minut

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– pisanie

nie dłużej niż
15 minut
co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

3. Przygotowanie do egzaminu i regulamin dla kandydatów: przydatne linki

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na stronie internetowej http://www.certyfikatpolski.pl.

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/zbiory-zadan/
http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/wskazowki-dla-zdajacych/

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach.