Kurs przygotowawczy do studiów w Polsce

Kurs jest prowadzony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przeznaczony jest dla tych cudzoziemców, którzy pragną podjąć studia w języku polskim na wyższej uczelni w Polsce. Celem kursu jest takie przygotowanie językowe kandydata, aby mógł swobodnie posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym w edukacji na poziomie wyższym.

Praktycznej nauce języka polskiego towarzyszą zajęcia językowe uwzględniające leksykę i idiomatykę specjalistycznego języka przedmiotów, jakie zamierza studiować kandydat. Kurs nie przygotowuje merytorycznie do podjęcia studiów, natomiast w drugim semestrze Szkoła pomaga – jeśli to jest możliwe – w uczestnictwie w wykładach na danym kierunku studiów na zasadach praktyki językowej.

Kurs rozpoczyna się w październiku i trwa 2 semestry: od października do stycznia i od połowy lutego do czerwca. Kurs obejmuje 960 godzin lekcyjnych. Praktyczna nauka ogólnego języka polskiego trwa 600 godz. Nauka przedmiotów propedeutycznych przygotowawczych do studiów trwa 240 godz.
Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu.

Kurs pod koniec pierwszego i drugiego semestru nauki kończy się testem kontrolnym. Zaliczenie testu końcowego uprawnia do uzyskania świadectwa ukończenia kursu, które jest dokumentem potwierdzającym stopień znajomości języka polskiego.

Zasady uczestnictwa w kursie języka polskiego

Uczestnikiem rocznego kursu przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim może być stypendysta uczelni wyższej, jak również każda osoba starająca się o przyjęcie na studia w Polsce zobligowana do wykazania się odpowiednią znajomością języka polskiego umożliwiającą studiowanie w tym języku

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
– ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
– posiadanie wizy lub karty pobytu zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas kursu,
– wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie i przesłanie jej do Szkoły,
– wpłacenie wadium w wysokości 50 euro (wadium jest bezzwrotne), a następnie opłaty za kurs (dla osób uczestniczących w kursie na zasadach odpłatności).

Odpłatność za kurs wynosi 2000 euro za rok nauki (960 godzin lekcyjnych). Stypendyści Rządu RP nie ponoszą opłat za kurs.

Szkoła pomaga, na prośbę uczestnika kursu, w rezerwacji miejsca w domu studenckim na czas kursu. Koszt zakwaterowania uczestnik kursu ponosi odrębnie. Szkoła nie pomaga w załatwianiu wiz i kart pobytu. Jedynym dokumentem, jaki wydaje w tym zakresie, jest dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego oraz zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Kurs jest uruchamiany wówczas, kiedy powstaje grupa licząca minimum 6 osób. Dla zorganizowanych grup liczących więcej niż pięciu kandydatów na kurs typowanych przez instytucje istnieje możliwość pertraktacji miejsca, czasu i sposobu organizacji kursu.

Bliższych informacji udziela biuro Szkoły.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WYPEŁNIJ

Regulamin kursu Siatka kursu Efekty kształcenia Archiwum zarządzeń

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej