Analiza tekstu kultury

Analiza tekstu kultury

(oprac. Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Tadeusz Miczka)

WYKŁADY I ĆWICZENIA:

  • metody analizy tekstu kultury (pojęcie tekst kultury, metody analizy; możliwości zastosowania na zajęciach z języka polskiego jako obcego oraz
  • metody pracy z tekstem kultury na zajęciach seminaryjnych, propozycja programu cyklu zajęć;
  • prezentacja metody intersemiotycznej – rekonstrukcja znaczeń gestów oraz roli proksemiki w komunikacji na podstawie analizy przedstawień ikonicznych (m.in. drzwi katedry w Gnieźnie, ars bene moriendi, ikonografia średniowieczna i renesansowa oraz XVIII w. itp.);
  • analiza przykładowych, specyficznie polskich, tekstów kultury: Wszystkich Świętych i cmentarz, Boże Ciało, Wigilia, Święty Mikołaj itp.
  • tekstualny charakter ekranowego zjawiska audiowizualnego (wyznaczniki tekstowości);
  • charakterystyka mechanizmów spójnościowych (problematyka koherencji tekstu ekranowego): zasady narracji filmowej i kompozycji kadru;
  • reguły wewnątrz- i zewnątrztekstowe: zagadnienie tzw. kontekstu kulturowego i jego związki ze strukturą tekstu ekranowego;
  • metody opisu, analizy i interpretacji ekranowego tekstu kultury: uwarunkowania tworzywowo-materiałowe, estetyczne i ideologiczne.

Podstawowa literatura:

Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.
Cudak R., Notatki do „analizy tekstu kultury”. Na przykładzie pogrzebu, w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.
Encyklopedia kultury XX wieku, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1997.
Kultura polska. Silva rerum, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2002.
Łotman J., Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984.
Semiotyka kultury, wyb. i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1970.
Żółkiewski S., Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia, Warszawa 1980.

Accessibility