Turniej Tłumaczy 2013

JULIAN TUWIM
Likier

Ликер

На основата сафирна, во летната магла,
на небесната позадина,
  Месечина…

Снегот искри. Се слуша крцкање и чкрипење.
Месечината гледа низ сребрените цветови на прозорецот,
  Месечина…

Уште една чаша! Го гледам нејзиното дно
и си мислам: Не-Не-Не!
  Месечина?!

Na język macedoński przetłumaczyła
Irena Raleva

Accessibility