Turniej Tłumaczy 2016

ZBIGNIEW HERBERT
*** Zasypiamy na słowach

*** Ние спиеме во шумите

Ние спиеме во шумите
Ние се будиме во шумите
Понекогаш се удобни
Прости именки
“шума” или ”брод”
Тие се излупија од нас
Шумата се повлекува брзо
Зад хоризонтот
Бродот отпловува
Без трага и причина
Опасни се зборовите
Каде што се оддалечија од целината
Фрагменти од реченици, казни
Почеток на хоророт
Заборавени химни
“Благословени ќе бидат тија кои…”
“Запамети на…”
Или “како”
Мала и бодликава игла
Која што ја сошила
Најубавата загуба
Метафората на светот
Треба да се сонува трпеливо
Во надеж дека содржината ке се исполни
Во зборови кои недостасуваат
Кои ке влезат во осакатени реченици
Сигурноста која ја чекаме

na język macedoński przełożył Tomislav Bogdanoski

Accessibility