Regulamin

Regulamin Koła Naukowego Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”, zwane dalej KNSO jest kołem naukowym opartym na dobrowolności i działającym przy Szkole Języka Polskiego UŚ oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
2. KNSO zrzesza studentów z zagranicy zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat języka polskiego, polskiej kultury i polskich tradycji.
3. Siedziba KNSO mieści się w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.
4. Działalność KNSO opiera się na bezinteresownej aktywności członków Koła.
5. Opiekunem KNSO jest pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej i/lub Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zadaniem opiekuna jest czuwanie nad zgodnością działalności KNSO z jego regulaminem oraz merytoryczna opieka nad działalnością KNSO.
6. Podstawą działania KNSO jest regulamin zatwierdzony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Rozdział II
Program działania Koła

§2

1. Celem działania KNSO jest realizowanie zainteresowań członków Koła związanych z polskim językiem, kulturą i tradycjami języka polskiego.
2. KNSO realizuje swoje cele szczególnie poprzez:
– promowanie języka polskiego i kultury Polski w środowiskach akademickich na terenie Polski oraz poza jej granicami;
– organizowanie regularnych spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym w siedzibie KNSO oraz poza jego siedzibą;
– organizowanie konferencji naukowych;
– współpracę z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi;
– pracę nad własnymi publikacjami naukowymi.

Rozdział III
Władze Koła

§3

1. Władzami KNSO są:
– Walne Zgromadzenie Członków KNSO;
– Zarząd KNSO.
2. Walne Zgromadzenia Członków KNSO jest najwyższą władzą Koła. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie KNSO.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków KNSO należy:
– ustalenie ogólnego kierunku działalności KNSO;
– wybór Zarządu KNSO;
– uchwalenie regulaminu KNSO.
4. Walne Zgromadzenie Członków KNSO podejmuje decyzje na posiedzeniu plenarnym w formie uchwał. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków KNSO uprawnionych do głosowania.
5. Nie rzadziej niż raz w roku akademickim zwoływane jest przez Zarząd KNSO Walne Zgromadzenie Członków. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków KNSO może złożyć również 1/5 członków KNSO.
6. Obradami Walnego Zgromadzenia KNSO kieruje Przewodniczący Koła.
7. Zarząd KNSO kieruje całokształtem bieżącej działalności KNSO, zgodnie z regulaminem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd KNSO reprezentuje Koło na zewnątrzi ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków KNSO.
8. W skład Zarządu wchodzą:
– Przewodniczący KNSO;
– Wiceprzewodniczący KNSO;
– Sekretarz KNSO.
9. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenia Członków KNSO na roczną kadencję. Kandydaci są wybierani w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby swoich członków.
10. Posiedzenia Zarządu KNSO odbywają się co najmniej dwa razy w semestrze roku akademickiego.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków

§4

1. Członkami KNSO mogą zostać wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności studenci z zagranicy studiujący na Uniwersytecie Śląskim, których zainteresowania koncentrują się wokół tematyki związanej z językiem polskim, polską kulturą i tradycjami.
2. Członkostwo w Kole zdobywa się na podstawie wypełnionej deklaracji członka KNSO i pozytywnej decyzji podjętej przez Zarząd KNSO.
3. Członkom KNSO przysługują następujące prawa:
– czynne i bierne prawo do uczestnictwa w wyborze władz Koła;
– uczestnictwo w pracach i inicjatywach organizowanych przez Koło;
– zgłoszenie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;
– wyrażanie opinii i postulatów związanych z programem działania Koła.
4. Każdy członek KNSO ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Członkostwo w KNSO ustaje na skutek:
– dobrowolnej rezygnacji z przynależności do KNSO;
– wykluczenia z KNSO na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością głosów, w wypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień regulaminu lub uchwały Walnego Zgromadzenia Członków KNSO;
– ukończenia studiów na Uniwersytecie Śląskim;
– skreślenia z listy studentów.

Rozdział V
Honorowi Członkowie Koła

§5

1. Członkiem honorowym Koła może zostać absolwent UŚ oraz doktorant UŚ zaproszony do uczestnictwa w Kole przez Władze KNSO.
2. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach Koła.
3. Honorowi członkowie Koła służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac Koła.

Rozdział VI
Finanse KNSO

§6

1. Wszystkie środki finansowania zgromadzone przez KNSO mogą służyć jedynie realizacji celów regulaminowych KNSO.
2. Źródła majątku KNSO:
– sponsorzy, dotacje, darowizny, spadki i zapisy
3. Gospodarka finansowa KNSO jest jawna.
4. Za prawidłowe dysponowanie funduszami odpowiada Zarząd KNSO.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§7

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie Członków KNSO.
2. Uchwalenia regulaminu bądź jego zmiany dokonuje Walne Zgromadzenie Członków KNSO 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków KNSO.
3. Wniosek w sprawie uchwalenia nowego regulaminu lub jego zmian może zgłosić Zarząd KNSO lub 1/3 członków KNSO.
4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Accessibility