24 października 2009 – zakończenie Studiów Podyplomowych we Lwowie

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE NAUCZANIA KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
oraz
STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE WIEDZY O JĘZYKU I KULTURZE POLSKIEJ

dla słuchaczy z Ukrainy
2008/2009

W sobotę, 24.10.2009, odbyło się uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej dla słuchaczy z Ukrainy.
     W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie: prof. dr hab. Maria Zubrycka, prorektor Narodowego Uniwersytetu im I. Franki we Lwowie, dr Wasyl Budny, prodziekan Wydziału Filologicznego i doc. dr Ałła Krawczuk, kierownik Katedry Filologii Polskiej.
     Do Lwowa przyjechała także prof. dr hab. Małgorzata Kita, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ [link] (które wespół ze Szkołą zorganizowało Studia) oraz dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów.
    Podczas uroczystości prof. dr hab. Małgorzata Kita odczytała słuchaczom gratulacje przekazane m.in. przez Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP i Krystynę Bochenek, wicemarszałek Senatu RP. Listy gratulacyjne napłynęły także z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
     „Senat Rzeczpospolitej Polskiej od lat wspomaga działania organizacji pozarządowych współpracujących z Polonią i Polakami na Wschodzie, które realizują programy mające na celu pomoc oświacie polonijnej, rozwój kultury w polonijnych i polskich środowiskach, a także szeroko pojęte wspieranie działalności organizacji polonijnych w świecie. Poprzez finansowanie zadań ze środków Kancelarii Senatu, Ojczyzna daje wiele możliwości rozwoju. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciele z Ukrainy – liczna grupa słuchaczy Studium – otrzymali możliwość doskonalenia zawodowego.
     Pragnę wyrazić nadzieję, że lwowska edycja Studium przyczyni się do upowszechnienia nie tylko języka polskiego, lecz także dziedzictwa kulturowego”

     z listu nadesłanego przez Minister Ewę Polkowską, szefową Kancelarii Senatu

     Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studia przygotowują do pracy lektora i nauczyciela języka polskiego jako obcego w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).
     Z kolei Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej są przeznaczone dla tych, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz poszerzyć posiadane wiadomości na temat języka polskiego, polskiej literatury, kultury, historii, obyczajowości, polskiego filmy i teatru, polskiej współczesności. Studia przygotowują animatorów kultury polskiej.
     Słuchaczami obu typów Studiów Podyplomowych zorganizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Katedrą Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki było kilkadziesiąt osób zamieszkałych na stałe na Ukrainie, które ukończyły humanistyczne studia wyższe.
     Zajęcia na studiach trwały 3 semestry. Rozpoczęły się 10 maja 2008 roku. Zjazdy odbywały się 1 raz w miesiącu w piątki (po południu), soboty (całe) i niedziele (przed południem) w budynku Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki we Lwowie. Pierwszy zjazd odbył się w dniach: 10-11 maja 2008. Studia podjęło ponad 70 osób. W projekcie uczestniczyli nie tylko słuchacze zamieszkali we Lwowie, ale także osoby, które przyjeżdżały do Lwowa z Zaporoża, Drohobycza, Żytomierza czy Kijowa (więc czasem nawet ponad 1000 km!).
   Słuchacze w ciągu trzech semestrów uczestniczyli w 350 godzinach zajęć (konwersatoriów, ćwiczeń, wykładów). Podczas jednego zjazdu studenci brali udział w ok. 20 godzinach zajęć. Zajęcia prowadzili stale współpracujący ze Szkołą wykładowcy z Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Instytutu Nauk o Kulturze, Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydziału Nauk Społecznych i – oczywiście – pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W lipcu odbyła się sesja w Polsce (w Katowicach i Cieszynie), podczas której słuchacze zaliczali część zajęć przewidzianych siatką oraz odbyli praktykę w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ – w wielonarodowych grupach cudzoziemców. Przy okazji zwiedzili wiele miejsc na Śląsku – dla wielu z nich była to bowiem pierwsza wizyta w naszym regionie.

     Słuchacze Podyplomowych Studiów złożyli wszystkie egzaminy oraz uzyskali zaliczenia wymagane siatką Studiów.
     Współorganizatorką Studiów ze strony ukraińskiej była doc. dr Ałła Krawczuk – kierownik Katedry Języka Polskiego na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki. Funkcję sekretarza Studiów pełniła Monika Rusin, doktorantka Wydziału Filologicznego UŚ, od kilku lat lektorka języka polskiego na polonistyce lwowskiej.
     Koszt Studiów dla wszystkich słuchaczy pokrył Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
     Praktykę w Polsce słuchacze mogli odbyć dzięki stypendiom Rządu RP uzyskanym z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW.

     W ramach Studiów odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne [link do Podypl Studia], które przygotowują do pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego bądź doskonalą umiejętności nauczycieli już praktykujących. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, wybitnych specjalistów z zakresu nauczania języka polskiego, którzy od kilkunastu (a czasem kilkudziesięciu) lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, a poza tym byli i są wykładowcami, profesorami gościnnymi i lektorami na wielu uczelniach zagranicznych (Kanada, Japonia, Chiny, Niemcy, Mołdawia, Białoruś, Włochy, Czechy, Bułgaria, Ukraina itd.), są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego. Wykładowcami są także pracownicy zagranicznych polonistyk. Studium prowadzi współpracę m.in. z Uniwersytetem w Lipsku (Niemcy), Uniwersytetem im. M. Lutra w Halle (Niemcy), Uniwersytetem w Neapolu (Włochy), Uniwersytetem w Sztokholmie (Szwecja), Uniwersytetem w Bari (Włochy), Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku (Białoruś), Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. I. Franki we Lwowie (Ukraina). Część zajęć prowadzili także wybitni dydaktycy i wykładowcy z zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego w innych uniwersytetach polskich (Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
     Część zajęć to wykłady, większość natomiast przebiegała w formie konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów. Podczas zajęć słuchacze Studiów zapoznali się z najnowocześniejszymi metodami i pomocami dydaktycznymi (podręcznikami, programami multimedialnymi, systemem nauczania języka polskiego przez Internet), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce. Otrzymali wiele pomocy dydaktycznych: podręczników, tablic gramatycznych, broszur, numerów czasopisma „Postscriptum Polonistyczne” itp.
     Słuchacze podkreślali, że zajęcia były interesujące. Wspominali, że czasem trudno było pogodzić obowiązki zawodowe i osobiste, by raz w miesiącu podążać, czasem ponad tysiąc kilometrów, do Lwowa, żeby uczestniczyć w zajęciach. Tym większa była ich radość z otrzymania świadectwa ukończenia Studiów.
     Absolwenci z sentymentem wspominali czas stażu językowego i praktyk, które odbyły się w Katowicach.
     Żal nam rozstawać się ze słuchaczami z Ukrainy. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi, a mamy wielką nadzieję, że i oni z nami. Życzymy im wielu sukcesów w pracy polonistycznej!!!
     Studenci w czasie studiów podnieśli swoje kwalifikacje nie tylko z zakresu językoznawstwa, ale również z literatury, historii oraz kultury polskiej. Ponadto odbyli staż językowy i praktykę w Katowicach. Samodzielnie prowadzili zajęcia lektoratowi z cudzoziemcami.