Warsztaty polonistyczne w Karagandzie w Kazachstanie

W dniach 12–23 września 2011 roku mgr Adam Antoniewicz i mgr Marcin Maciołek, lektorzy wydelegowani przez Stowarzyszenie SJiKP ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, przeprowadzili intensywny kurs języka polskiego połączony z warsztatami metodycznymi dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego w Karagandzie (Kazachstan).
Warsztaty były ukierunkowane głównie na zdobycie przez nauczycieli umiejętności praktycznych, stosowanie nowych technik pracy, które mają za zadanie urozmaicić proces glottodydaktyczny. W tym celu warsztaty zostały pomyślane tak, że zorganizowano kurs języka polskiego, w którym uczestniczyła młodzież polonijna, nauczyciele zaś hospitowali zajęcia, omawiali je z wykładowcami, a następnie samodzielnie prowadzili lekcje, które poddane były analizie przez polskich wykładowców. W kursie językowym wzięli udział studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Karagandyjskiego oraz przede wszystkim osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Karagandzie i okolicznych miejscowościach.
W ramach kursu oprócz lekcji lektoratowych odbyły się także spotkania, podczas których zaprezentowano kursantom podstawowe wiadomości o Polsce, główne atrakcje turystyczne, typowe polskie dania, popularne produkty, a także polskie zwyczaje i tradycje świąteczne.
Uczestnicy warsztatów chętnie brali udział w prowadzonych zajęciach z języka polskiego, śledząc z zainteresowaniem podobieństwa i różnice między językiem polskim a rosyjskim, zadawali liczne pytania dotyczące projektów lekcji oraz samego programu nauczana, podpatrywali sposoby uaktywniania studentów oraz technik łączenia podczas jednych zajęć pracy nad różnymi sprawnościami. Na zajęciach lektorzy stosowali wiele metod aktywizujących, wykorzystano elementy dramy.
Podczas spotkań z nauczycielami dyskutowano również m.in. na temat etymologii słowiańskiej, onomastyki, rozwoju semantycznego wyrazów; nie zabrakło również dyskusji o problemach przekładoznawstwa – głównie tzw. fałszywych przyjaciół tłumacza. Nauczyciele zostali także zapoznani z projektami lekcji kulturowych, na przykład na zajęciach poświęconych polskim realiom zaprezentowano słuchaczom m.in. narodowe symbole: flagę, godło oraz objaśniono ich symbolikę. Podano też informacje na temat topografii Polski: wskazano polskie góry, wyżyny, niziny, jeziora, rzeki oraz najważniejsze miasta, główne ośrodki przemysłowe itp. Lektorzy ze Stowarzyszenia Sympatyków SJiKP przeprowadzili również zajęcia poświęcone najważniejszym dla Polaków świętom, tj. Wielkanocy i Bożemu Narodzeniu. Ten blok zajęć pokazał nauczycielom, jak przekazywać informacje na temat polskiej kultury, jak łączyć kształcenie sprawności językowych z wiedzą na temat krajoznawstwa i realioznawstwa. Pokazane zostały im także pomoce merytoryczne w postaci tomów wydanych przez Universitas.
Należy podkreślić, że zaproponowany projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W lekcjach języka polskiego uczestniczyły łącznie 72 osoby. Kursanci byli w różnym wieku: najmłodszy miał 10 lat, a najstarszy – 60.
Ponadto w Karagandzie lektorzy spotkali się z Bartoszem Jabłońskim, Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kazachstanie (z siedzibą w Astanie). Wspólnie odwiedzili Spassk – miejsce martyrologii przedstawicieli różnych narodów w Kazachstanie.
23 września 2011 odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów oraz kursu językowego. W spotkaniu wzięli udział: dr Svetlana Karstina, Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego i Programów Międzynarodowych; prof. Kargin Sergaly Toleubekovich, Prorektor ds. pracy akademickiej Uniwersytetu Państwowego im. E.A. Buketova; dr Paweł Jessa, radca Ambasady RP w Kazachstanie oraz Bartosz Jabłoński, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kazachstanie. Każdy z uczestników kursu otrzymał specjalny certyfikat z godłem Polski oraz logiem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Na koniec warsztatów nauczyciele przekazali oficjalnie dla programu polonistycznego książki i pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego opracowane przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Podręczniki do nauki języka polskiego i kultury polskiej przekazano również karagandyjskiej Polonii. Projekt dofinansowała Kancelaria Senatu RP.