Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 12

Red. Dziedziczak Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2002

12. część serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców poświęcona została zagadnieniom socjokulturowym opisującym problem regionalizmów w kulturze polonistycznej oraz analizie prac konfrontatywnych wybranych problemów gramatycznych i ortograficznych w zakresie języka bułgarskiego i rosyjskiego. Zeszyt prezentuje metody i środki nauczania języka polskiego jako obcego, zawiera również sprawozdania i opis doświadczeń lektorów jpjo na europejskich uniwersytetach.

Spis treści

ZAGADNIENIA SOCJOKULTUROWE

SŁAWOMIR GALA: Rola i miejsce regionalizmów w kulturze polonistycznej
GRAŻYNA ZARZYCKA: O interkulturowej kompetencji komunikacyjnej

PRACE KONFRONTATYWNE

BARBARA KRUCKA: Polsko-rosyjskie kontrasty w zakresie derywacji rzeczownikowej
ANNA KIJEWSKA: Bułgarskie błędy ortograficzne w języku polskim i ich podłoże

METODY I ŚRODKI NAUCZANIA

IWONA SŁABY-GÓRAL: Do czego Polakom potrzebny jest ten nieszczęsny celownik? – czyli problemy cudzoziemców związane z użyciem rzadziej występujących form fleksyjnych
LEON SIKORSKI: Dydaktyczno-językowe aspekty korelacji w nauczaniu cudzoziemców
GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Lista rangowa słownictwa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska jako pomoc w nauczaniu języka specjalistycznego
ALEKSANDRA KUBACKA-GORWECKA: Charakterystyka zmodyfikowanego egzaminu ustnego z języka polskiego po kursie podstawowym (stopień IV: poziom podstawowy, progowy) w SJPC UŁ
ANNA OMULECKA: Streszczenie – ważne ćwiczenie w kształtowaniu myślenia analitycznego w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego

SPRAWOZDANIA

ALICJA SKALSKA: Sprawozdanie z konferencji „Obcokrajowców uczenie Polski” Kraków, 29 czerwca 1999 roku
GRAŻYNA KOMPEL: Z doświadczeń lektora gościnnego w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze
MARIA ELŻBIETA SAJENCZUK: Z doświadczeń lektora gościnnego JPJO i KPJO na uniwersytetach szwedzkich

RECENZJE

GRAŻYNA ZARZYCKA: Jak w Krakowie Chrząszcz brzmi w trzcinie. „Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego”, red. W. Miodunka, J. Rokicki UNIVERSITAS, Kraków 1999
GRAŻYNA ZARZYCKA: Sprawdza się! Ewa Bajor, Eliza Madej, „Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów (poziom średnio zaawansowany)”, PWN, Warszawa-Łódź 1999
LEON SIKORSKI: Magdalena Szelc-Mays, Paweł Długosz, „O ekonomii po polsku. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany”, Kraków 1999, Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów

Accessibility