Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 20. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej

Red. Dembowska-Wosik Iwona, Pałuszyńska Edyta

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2013

W 20. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się zagadnienia dotyczące nabywania i doskonalenia kompetencji komunikacyjnej na różnych poziomach zaawansowania. Poruszono także kwestie polskiej przestrzeni socjosemantycznej w uczeniu się języka i poznawaniu kultury. Sporo miejsca poświęcono również językowi w mediach. Ponadto w tym numerze zawarte zostały ciekawe propozycje wykorzystania gier i oryginalnych materiałów dydaktycznych na lekcjach języka polskiego. Teksty są pokłosiem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Łodzi w 2012 roku.

Spis treści

Wstęp

ZAGADNIENIA OGÓLNE

G. Zarzycka: Dyskurs glottodydaktyczny na łamach „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” w latach 1987-2013
B. Ostromęcka-Frączak: Rola leksyki w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej cudzoziemców(na materiale języka polskiego i słoweńskiego)
Piotr Garncarek: Czy potrzebujemy nowej definicji języka dla potrzeb glottodydaktycznych?

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH: GRAMATYKA, FONETYKA, LEKSYKA

W. T. Stefańczyk: Uwagi na temat gramatyki onomastycznej (na przykładzie wybranych toponimów obcych i polskich)
M. Wtorkowska: Polski i słoweński diabeł nie taki straszny
G. Rudziński: Łódzkie minimum leksykalne dla turysty
M. Biernacka: Pojęcie kompetencji fonologicznej vel fonetycznej – rozważania terminologiczne
K. Nikołajczuk: Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej
A. Jaskólska: Onomatopoeia in interactions between advanced students of English. A corpus based study
K. Szafraniec: Nauczanie frazeologizmów w metodzie komunikacyjnej
P. Góralczyk: Słownictwo związane z rodziną (na materiale list haseł Haliny Zgółkowej i serii podręczników Hurra!!!)

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KULTUROWEJ. INTERFERENCJE KULTUROWEJ

A. Krawczuk: Struktury referujące z wyrazami pan / pani w polskojęzycznej prasie na Ukrainie: grzeczność czy niegrzeczność?
A. Dunin-Dudkowska: Gatunki testamentowe jako zwierciadło kultur. Rozważania polsko-amerykańskie
M. M. Nowakowska: Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców
M. Skura: Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego
H. Borysiewicz: Nauczyć prośby: zagadnienia interferencji językowo-kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku rosyjskojęzycznym

JĘZYK W MEDIACH

M. Pančikova: Teksty przedwyborczej propagandy politycznej
M. Witkowska-Gutkowska: Wpływ języka czeskiego na polszczyznę publikacji w zaolziańskim „Głosie Ludu”
E. Pałuszyńska: Analiza interakcyjna jako narzędzie opisu dyskursu medialnego
M. Babecki: Analiza wizerunku języka polskiego jako obcego w środowisku internetowym
K. Sitkowska: Polszczyzna z zagranicy w programach telewizyjnych (kompetencja komunikacyjna celebrytów)
N. Sosnowska: Rozszerzanie granic gatunku na przykładzie telewizyjnych programów informacyjnych
P. Czarnek: Percepcja reportażu radiowego
M. Gaze: Komizm językowy w felietonach Tomasza Olbratowskiego, czyli o tekstach nie dla wszystkich

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ W PROCESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

G. Zarzycka, S. Rudziński: Multimedialna gra „I SPY” w świetle założeń podejścia zdaniowego do nauczania i uczenia się języków obcych
J. Kowalewski: Od A do C – problemy z metodą komunikacyjną w nauczaniu języka polskiego jako obcego poza Polską. Program kulturowy jako alternatywa dla podejścia zadaniowego
H. Kudlińska: Glottodydaktyczna wartość tekstu hybrydalnego w nauczaniu języka obcego (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)
G. Balkowska: Teksty publicystyczne w programie kursu języka polskiego dla grupy ekonomicznej
A. Wolak: Media audiowizualne na lekcji języka polskiego jako obcego na przykładzie reportażu telewizyjnego
B. Grochala: Kompetencja komunikacyjna a gatunek – o relacji internetowej na żywo
M. Rółkowska: Prasa polskojęzyczna we Włoszech jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej
D. Wielkiewicz-Jałmużna: Nauczanie sprawności komunikacyjnych w grupach ekonomicznych
N. Tsai: Czarno na białym. Poezja konkretna na zajęciach językowych
J. Bomanowski: Autorskie propozycje wykorzystania mediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego
P. Pałasz: Piosenka popularna jako materiał dydaktyczny oraz możliwość jej wykorzystania na zajęciach lektoratowych z języka polskiego jako obcego
I. Dembowska-Wosik: Obraz polskiej kultury ukryty w nazwach łódzkich ulic
A. Strzelecka: Zagadki kryminalne na lekcji języka polskiego jako obcego w funkcji tekstów rozwijających sprawność czytania ze zrozumieniem i kompetencję leksykalną
K. Fastyn: Językowy świat polskiej polityki jako materiał dydaktyczny na lekcji języka polskiego jako obcego
K. Kubacka: Korekta nauczycielska a wypowiedź ustna studentów uczących się języka polskiego jako obcego

RECENZJE

G. Zarzycka, I. Dembowska, A. Strzelecka, A. Zawada: Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców
G. Rudziński: Seria wydawnicza „Teksty ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego Studium Języka Polskiego dla cudzoziemców UŁ”, red. G. Zarzycka – omówienie specyfiki nauczania w SJPdC UŁ
B. Grochala, H. Goszczyńska, M. Magajewska: Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, cz. I

KRONIKA

Accessibility