Problemy kształcenia Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Stan i problemy kształcenia młodzieży polonijnej (ze szczególnym uwzględnieniem Wschodu)” Kazimierz Dolny, 2-4 grudnia 1991 r.

Red. Mazur Jan

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1992

Część pierwsza to zbiór tekstów dotyczących sposobów kształcenia w Polsce młodzieży polskiej ze Wschodu oraz jej wyników w nauce języka polskiego. Część druga dotyczy kształcenia młodzieży polskiej na Wschodzie oraz opisuje stan oświaty na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Część trzecia jest kompilacją artykułów dotyczących nauki języka polskiego w świecie. Poruszone zostały tu tematy dotyczące głównych teorii glottodydaktyki oraz kryteriów wyborów tekstów i ćwiczeń z języka polskiego dla obcokrajowców.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I KSZTAŁCENIE W POLSCE MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZE WSCHODU

WŁADYSŁAW MIODUNKA: O koncepcji kształcenia w Polsce młodzieży polskiej ze Wschodu
JAN MAZUR: Kształcenie Polaków ze Wschodu w świetle badań ankietowych i doświadczeń Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie
JERZY MAJCHROWSKI: Problemy adaptacyjne młodzieży polskiej ze Wschodu w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim
BARBARA KARCZMARCZUK: Kształcenie młodzieży polskiej ze Wschodu w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie w aspekcie jej przygotowania językowego i merytorycznego
GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Młodzież polonijna w świetle wyników sesji orientacyjnej w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim
BARBARA JEDYNAK: List jako źródło inspiracji integralnego modelu kształcenia młodzieży polskiej ze Wschodu

CZĘŚĆ II KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ NA WSCHODZIE

ALEKSANDER SREBRAKOWSKI: Szkolnictwo polskojęzyczne na Litwie w latach 1944-1991
TERESA SOKOŁOWA: Potrzeby szkół polskich na Wileńszczyźnie
WŁADYSŁAWA CIESIELSKA: Oświata polska na Łotwie
STANISŁAW SZAŁACKI: Uwagi o stanie nauczania języka polskiego na Ukrainie
TERESA DUTKIEWICZ: Szkoła jako ostoja polskości we Lwowie w latach 1945-1991
JÓZEF ADAMSKI: Działalność Fundacji im. Tadeusza Goniewicza a potrzeby oświaty polskiej na Wschodzie

CZĘŚĆ III NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO ZA GRANICĄ NA TLE NAUCZANIA INNYCH JĘZYKÓW

WALDEMAR ŻARSKI, KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI: Przegląd ważniejszych teorii stosowanych w glottodydaktyce
JAN MAZUR: Niektóre problemy nauczania języka polskiego jako obcego w RFN
EWA PARADOWSKA: Specyfika nauczania języka polskiego jako tak tzw. „języka domowego” (hemsprak) w warunkach szwedzkich
DOROTA KOZIEJA-RUTA, ANNA PAPROTNA: Prezentacja wyboru tekstów specjalistycznych z ćwiczeniami oraz programu komputerowego z języka polskiego dla studentów obcokrajowców i grup polonijnych

Accessibility