„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy”

22-09-2018

24 września 2018 r. prof. dr hab. Jolanta Tambor, na zaproszenie Kancelarii Senatu RP, przedstawi na posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej  opracowanie zatytułowane „Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy”. To pozycja, która powinna w najbliższym czasie dotrzeć do nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – do wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski pod przewodnictwem Jolanty Tambor i Władysława Miodunki, w którego w składzie byli specjaliści z różnych uniwersytetów polskich UJ, UAM, UMCS, UW, URz, UWr i oczywiście UŚ.  Autorzy to zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:

  1. nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach;
  2. promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji;
  3. koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji;
  4. wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.

Autorzy zdiagnozowali aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerowali najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadali najlepsze rozwiązania. Część postulatów już jest wdrażana, inne czekają na swoją kolej. Należy mieć wielką nadzieję, iż takie spotkania, jak to z członkami Polonijnej Rady Konsultacyjnej przyczyni się do znacznego polepszenia sytuacji oświaty polonijnej na całym świecie.