Dr Małgorzata Smereczniak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Śląskim. Pracę magisterską zatytułowaną Wabić i bawić. Pragmatyczno-stylistyczne aspekty nagłówków prasowych przygotowała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Jędrzejko. Rozprawę doktorską napisaną pod opieką naukową prof. dr hab. Jolanty Tambor poświęciła morfologicznym i leksykalnym wykładnikom kategorii czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Interesuje się glottodydaktyką, a zwłaszcza nauczaniem formalnych aspektów języka, rolą gier i zabaw w nauczaniu, społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami zachowań językowych, relacją język a kultura. W Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego uczy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Prowadziła też zajęcia z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach oraz za granicą (w Berlinie, Lipsku, Budapeszcie, we Lwowie, w Rzymie). Współorganizowała I letnią szkołę języka i kultury polskiej w Republice Mołdawii, prowadziła warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Poczdamie, Lille, Budapeszcie i Edmonton. Jest autorką i współautorką artykułów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Współtworzyła program FRAZPOL© będący pomocą w nauczaniu frazeologii polskiej. Opracowała z przeznaczeniem dla cudzoziemców polskie teksty literackie wydawane w serii „Czytaj po polsku” (Z legend dawnego Egiptu  B. Prusa, Wewnątrz góry lodowej  R. Kapuścińskiego oraz Nocny ekspres  S. Mrożka). Jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.