Dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska, prof. UŚ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Tytuł doktorski uzyskała na podstawie rozprawy poświęconej twórczości poetyckiej Bogdana Czaykowskiego. Od 2012 roku jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, wcześniej pracowała w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się głównie polską literaturą emigracyjną, współorganizowała konferencje naukowe koncentrujące się na tej tematyce (Literatura polska w Kanadzie w 2008 roku, Literatura polska obu Ameryk w 2012 roku i Literatura polska w świecie w 2013 roku). Para się także krytyką literacką, recenzje i szkice publikowała m.in. w „Śląsku”, „Opcjach” oraz we „Frazie”. W roku akademickim 2002/2003 była profesorem wizytującym w University of Toronto w Kanadzie, gdzie wykładała literaturę polską oraz prowadziła zajęcia lektoratowe. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim polska poezja współczesna, literatura polska poza granicami kraju, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka oraz metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców. Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Prowadziła wykłady poświęcone polskiej literaturze współczesnej dla studentów Uniwersytetu w Halle, Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie oraz warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego w Budapeszcie i Cieszynie. Jest autorką monografii Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego (Katowice-Toronto 2005) oraz Zbioru testów do podręcznika „Dzień dobry” (Katowice 2006). Dzięki jej staraniom w 2007 roku wydano wybór wierszy poety emigracyjnego Bogdana Czaykowskiego Jakieś ogromne szczęście: wiersze wybrane z lat 1956–2006. Jest redaktorką tomu zbiorowego Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice (Katowice 2010). Prowadziła także zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego w Katowicach, Mińsku, Lipsku, Berlinie, Kolonii, Rzymie, Dublinie i we Lwowie. Była również egzaminatorem organizowanych we Lwowie i Kijowie ministerialnych egzaminach dla kandydatów polskiego pochodzenia na studia w Polsce.