Dr hab. Agnieszka Nęcka, prof. UŚ

Doktor habilitowany w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związana z Zakładem Literatury Współczesnej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół literatury najnowszej (ze szczególnym uwzględnieniem problemu intymności, erotyki oraz emigracji) i krytyki literackiej po 1989 roku. Krytyk literacki współpracujący m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książkami”, „Twórczością”; autorka książek: Granice przyzwoitości. Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (2006); Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010); Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011); Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012); Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013); Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (2015). Redaktor działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”.