Dr hab. Romuald Cudak, prof. UŚ

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego UŚ ds. międzynarodowych studiów polskich, wiceprezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Wieloletni dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (do 2006 roku) oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (najpierw w Zakładzie Teorii Literatury, później w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji). W latach 1988–1992 wicedyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, od 2004 do 2011 roku kierownik Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie. Redaktor naczelny Postscriptum Polonistycznego – pisma krajowych i zagranicznych polonistów poświęconego zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Organizator odbywającej się co dwa lata międzynarodowej konferencji Literatura polska w świecie, gromadzącej najwybitniejszych polonistów literaturoznawców z całego świata. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół następujących obszarów i zagadnień: współczesna poezja polska, genologia, komunikacja społeczna, teoria tekstu literackiego, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka, edukacja literacka wśród cudzoziemców, komputerowe wspomaganie nauczania języka polskiego jako obcego. W latach 1978–1981 był lektorem języka polskiego na uniwersytetach w Budapeszcie i Debreczynie. Prowadził wykłady gościnne na kilkunastu zagranicznych uniwersytetach, m.in.: w Ostrawie, Ołomuńcu, Mińsku, Halle i Toronto oraz zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego w Miński, Lipsku, Berlinie, Rzymie oraz we Lwowie. W latach 1998–2010 był egzaminatorem w ministerialnych egzaminach dla kandydatów pochodzenia polskiego na studia w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu rozpraw naukowych, kilku książek: Czytając Białoszewskiego (Katowice 1999), Świetopełna trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej (Katowice 1999), Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka (Katowice 2004), redaktorem i współredaktorem wielu publikacji i serii wydawniczych, m.in. serii: Polska genologia literacka (Warszawa 2007), Polska genologia lingwistyczna (Warszawa 2008), Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej – redaktor tomu (Warszawa 2009) czy serii: Czytaj po polsku (11 tomów w latach 2003–2017) oraz Biblioteka Interpretacji; Szkolnego słownika wiedzy o literaturze (Katowice 2000); tomów: Skamander. T. 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego; Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy (Katowice 2001); Inne optyki: nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego (Katowice 2001), Kultura polska. Silva rerum (Katowice 2002) oraz wielu innych.