Dr Patrycja Gardin

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją język polski i literatura polska w świecie, wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Rozprawę doktorską pt. Płeć w nauczaniu języka obcego. Obraz kobiety i mężczyzny w wybranych podręcznikach polskich i francuskich napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor. Uczy języka polskiego w grupach na różnym poziomie zaawansowania. Prowadziła szkoły wyjazdowe m.in. w Rosji i Gruzji oraz warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego pracujących za granicą. W latach 2013-2016 pracowała jako lektorka na Uniwersytecie Jean Moulin (Lyon 3), gdzie była kierownikiem kursu zerowego dla kandydatów na studia w języku polskim oraz egzaminatorem oddelegowanym przez Kuratorium Oświaty do przeprowadzania egzaminów maturalnych z języka polskiego. Interesuje się metodyką nauczania języków obcych, feminizacją języka oraz ewolucją wizerunku męskiego homoseksualizmu w kulturach Dalekiego Wschodu.