Prof. zw. dr hab. Piotr Wilczek

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, były pracownik Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pełnił m.in. funkcje dziekana Wydziału Filologicznego, kierownika Katedry Filologii Klasycznej i kierownika Pracowni Retoryki. Pracował w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek i artykułów z zakresu literatury epok dawnych, przekładu artystycznego i współczesnej literatury polskiej. Przełożył kilka książek z języka angielskiego Jego zainteresowania naukowe obejmują literaturę epok dawnych, współczesną literaturę polską i zagadnienia przekładu artystycznego. Był stypendystą Uniwersytetu w Oxfordzie (1988), Uniwersytetu East Anglia w Norwich (1994, 1996), Uniwersytetu Londyńskiego (The Warburg Institute – 1996). Wykładowca języka i kultury polskiej w Rice University (1998/1999), University of Illinois w Chicago (1999-2001) oraz University of Chicago (2000/2001). Członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” oraz The Sarmatian Review. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN oraz zagranicznych rad naukowych i komitetów doradczych, m.in. The International Reformation Research Consortium (RefoRC) oraz Post-Reformation Digital Library. Należy również do Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Modern Language Association of America. W Uniwersytecie Warszawskim pełni funkcje zastępcy dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, kierownika Kolegium Artes Liberales UW oraz kierownika Studiów Doktoranckich w IBI AL UW. Kieruje też założoną przez siebie Komisją do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w IBI AL UW. Od roku 1992 prowadził wykłady i seminaria na letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. W ramach publikacji Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ opracował polsko-angielską edycję Trenów Jana Kochanowskiego w przekładzie Adama Czerniawskiego (1996), dwujęzyczną antologię Polska poezja i proza od średniowiecza do oświecenia, a także numer specjalny „Postscriptum” (1-2/2001) poświęcony polonistyce w Ameryce Północnej.