Prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, były pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego UŚ (do 2011 roku). Obecnie jest dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe to składnia, semantyka, leksykografia języka polskiego, a także teoria języka i metodologia opisów języka. Redaktor naczelny czasopisma „Język Polski”, członek Komisji Teorii Języka i Komisji Kultury Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Od 1 września 2008 pełni funkcję dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, gdzie jednocześnie bierze udział w pracach nad projektem Wielkiego słownika języka polskiego. Jest autorem kilku monografii: Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy (Katowice 1995), Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (Katowice 2000), Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii (Kraków 2008), podręcznika akademickiego Wprowadzenie do leksykografii polskiej (Katowice 2005), słowników: Małego słownika synonimów (Kraków–Warszawa 1997), Słownika wyrazów bliskoznacznych (Warszawa 2001), Małego słownika antonimów (Kraków–Warszawa 2001), Słownika synonimów i antonimów (Wrocław 2004) i in. Współpracował ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, prowadząc wykłady z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.