Prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk

Profesor zwyczajna doktor habilitowana nauk humanistycznych, początkowo związana z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, a obecnie z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, gdzie pracuje w Zakładzie Komunikacji Kulturowej oraz kieruje Pracownią Języka w Mediach. W latach 1985–1989 była lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle w Niemczech. Od 1999 roku była członkiem Zespołu do Spraw Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich, a od 2003 roku – Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdują się problemy komunikacji, perswazji, argumentacji i strategii, komunikacja językowa, językoznawstwo pragmatyczne, lingwistyka kulturowa i lingwistyka tekstu, metodyka nauczania języka polskiego, glottodydaktyka oraz kultura języka polskiego. Jest autorką kilku rozpraw naukowych (Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, Katowice 1987; Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice 1994; Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005), podręczników szkolnych (w tym m.in. jest współautorką bardzo popularnych podręczników do kształcenia językowego dla szkół średnich Współczesna polszczyzna oraz Barwy epok), programów nauczania oraz około 90 artykułów publikowanych w kraju i zagranicą. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej współpracuje od wielu lat, była m.in. kierownikiem letniego kolegium polsko-austriackiego, prowadzi również wykłady z zakresu bilingwizmu w nauczaniu języka polskiego jako obcego na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.