USA

Warsztaty języka polskiego w Chicago

Od 11 do 22 października w Chicago w USA odbędą się warsztaty polonistyczne organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego – wyjazdowe warsztaty języka polskiego” prowadzonego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zajęcia i seminaria poprowadzą dr hab. Magdalena Bąk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego oraz dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz z Instytutu Języka Polskiego UŚ. Wykładowczynie spotkają się m.in. z nauczycielami ze szkół polskich i polonijnych w Stanach Zjednoczonych będących członkami Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej. Warsztaty skierowane są do osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami naszego kraju, którym na co dzień trudno jest obcować z językiem polskim, polską kulturą, literaturą i zwyczajami. Mają zatem na celu przybliżyć wszystkie te elementy, które składają się na spójny i klarowny obraz Polski – kraju nowoczesnego, ale z silnymi tradycjami realioznawczo-historyczno-językowymi. Prof. Magdalena Bąk przybliży nauczycielom, wykładowcom i animatorom kultury polskiej sposoby pracy z tekstami literackimi oraz tekstami kultury, które wykorzystane być mogą na zajęciach z języka polskiego, polskiej literatury oraz spotkaniach poświęconych ważnym polskim twórcom literackim. Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz poprowadzi zajęcia dotyczące przemian we współczesnym języku polskim, normom języka, kwestiom poprawności językowej, a także wpływom mediów na obecny stan polszczyzny. Wykładowczynie odbędą również cykl zajęć w szkołach polskich, w których poprowadzą pokazowe lekcje języka polskiego wraz z omówieniem technik i metod pracy zastosowanych na zajęciach.


Jesienne spotkania metodyczne w słonecznym Chicago

Dr hab. Magdalena Bąk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz z Instytutu Języka Polskiego od 11 do 21 października 2015 roku prowadziły w Chicago szereg spotkań metodycznych i językowych w ramach projektu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego: „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” organizowanego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wykładowczynie spotykały się zarówno z dyrektorami szkół polskich w Chicago, jak i licznymi przedstawicielami nauczycieli pracujących w aglomeracji chicagowskiej, wyjątkowym doświadczeniem były również spotkania z uczniami Polskiej Parafialnej Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Wheeling. Uczestnicy zajęć z klas szkoły podstawowej wykazali się zaskakująco bogatym zasobem słownictwa, natomiast licealiści popisali się kompetencjami komunikacyjnymi na wysokim poziomie. Prowadzone przez nauczycielki z Polski zajęcia wymagały dobrej orientacji w zagadnieniach związanych z historią, kulturą, literaturą i geografią Polski, uczniowie jednak znakomicie radzili sobie ze stawianymi przed nimi zadaniami.

Cykl zajęć metodycznych dotyczył zagadnień związanych z pracą z tekstem literackim na zajęciach językowych, skutecznego nauczania form wypowiedzi pisemnych, metod popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, interpretacji literatury i tradycji romantycznej w praktyce szkolnej, nowoczesnego podejścia do kanonu lektur szkolnych. Na warsztatach językowych skupiano się przede wszystkim nad kwestiami poprawności językowej, a zwłaszcza nad przeobrażeniami współczesnej polszczyzny, zależnościami między systemem, uzusem i norma językową, sporo czasu poświęcono zagadnieniom etykiety językowej i jej kulturowemu zakotwiczeniu, a także sposobom wykorzystywania komunikatów reklamowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Zajęcia realizowane były w różnych szkołach (w Parafialnej Szkole Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago, w Polskiej Parafialnej Szkole im. Juliusza Słowackiego w Wheeling oraz w Polskiej Szkole im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills), natomiast weekendowe warsztaty metodyczne odbywały się w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago. Nauczyciele wykazywali wielkie zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, które często trwały do późnych godzin wieczornych. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, a także zgłaszali konkretne propozycje projektów, których zrealizowanie wzbogaciłoby ich warsztat pracy.

 

Accessibility