Fotoreportaże

Promocja tomu wierszy Paula Lemińskiego

12 grudnia o godzinie 12:00 w Sali Rady Wydziału im. Z. J. Nowaka odbyła się uroczysta promocja książki pt. „Powróciło moje polskie serce” Paula Lemińskiego, wybitnego brazylijskiego poety lingwisty polskiego pochodzenia, który w ostatnich latach święci w Brazylii tryumfy, zaś w Polsce jest nieznany. W publikacji ukazały się wiersze w wyborze prof. Piotra Kilanowskiego z Federalnego Uniwersytetu Parany w Kurytybie, w tłumaczeniu właśnie prof. Piotra Kilanowskiego oraz dr. Konrada Szcześniaka z Wydziału Filologicznego UŚ. Spotkanie poprowadziła dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. W uroczystości wzięli udział także studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Wydziału Filologicznego – polscy oraz zagraniczni – którzy uczestniczyli w działaniach objętych projektem i również podjęli się przetłumaczenia kilku wierszy Lemińskiego na język polski oraz na swoje języki rodzime. Uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy, a także opowiedzieli o pracy nad przekładami wierszy.
     Publikacja jest dziełem wieńczącym projekt „Polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej” prowadzony przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami 2014”.Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Promocja tomu wierszy Paula Lemińskiego (.pdf)


Brazylijskie ślady obecności Paula Lemińskiego

W czasie kolejnych sesji seminaryjno-warsztatowych, które zostały przeprowadzone w Brazylii, wszyscy wykładowcy regularnie napotykali na ślady Paula Lemińskiego. Dowody jego obecności można było dostrzec w codziennych sytuacjach – w czasie spaceru, na zakupach, w muzeum, na targach książki… Świadczy to o niezwykłej roli, jaką ten popularny poeta lingwista polskiego pochodzenia odegrał w Brazylii, a także o szacunku, jakim do dnia dzisiejszego cieszy się wśród Brazylijczyków oraz osób polskiego pochodzenia tam mieszkających.


Polska poezja lingwistyczna już niestraszna brazylijskim studentom!

Na Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie odbył się ostatni już cykl warsztatów tłumaczeniowych – tym razem poświęconych poezji Mirona Białoszewskiego, jednego z najpopularniejszych i najbardziej znanych polskich poetów lingwistycznych. Seminariom i warsztatom towarzyszyła prelekcja dotycząca życia i twórczości poety wraz z opisem realiów kulturowych, które mogły okazać się niezbędne do pracy nad przekładami. Zajęcia przygotowane zostały przez mgr Kingę Groszewską oraz mgr Annę Gałęziowską-Krzystolik, które pracowały ze studentami nad tłumaczeniami. Brazylijscy uczestnicy projektu „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej” – organizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – mieli zatem okazję poznać utwory kolejnego polskiego poety, a ponadto spróbować swych sił w tłumaczeniu tych niełatwych wierszy. Pracę młodym tłumaczom ułatwiły pomoce dydaktyczne, naukowe oraz oczywiście słowniki.


Obchody polskiego Święta Niepodległości w dalekiej Kurytybie

Ostatni cykl warsztatów w Kurytybie prowadzonych w ramach projektu „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej” – organizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiegł się w czasie ze Świętem Niepodległości. Ten niezwykle istotny dla Polaków dzień jest tym ważniejszy poza granicami naszego kraju, szczególnie w ośrodkach skupiających Polonię. Przebywający w Kurytybie wykładowcy: dr Konrad Szcześniak, mgr Anna Gałęziowska-Krzystolik i mgr Kinga Groszewska wzięli udział w uroczystym obchodom Święta Niepodległości w Kurytybie. Jednym z głównych wydarzeń wieczoru był wykład na temat polskiego modelu grzeczności, który wygłosiła mgr Anna Krzystolik. Porównanie obydwu systemów wartości – również elementów przejawiających się w języku – okazało się bardzo ciekawe dla uczestników – przedstawicieli Polonii, studentów, pracowników Konsulatu RP w Kurytybie i zgromadzonych gości – o czym świadczyły liczne pytania i komentarze, a także toczące się już po wykładzie dyskusje. Wszystkie podjęte działania miały na celu integrację miejscowej Polonii, a także umocnienie więzów z ojczyzną przodków – także poprzez poznanie jej kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajowości.


Promocja Polski na Targach Książki w Porto Alegre

Dr Konrad Szcześniak, mgr Anna Gałęziowska-Krzystolik i mgr Kinga Groszewska wzięli udział w międzynarodowych Targach Książki w Porto Alegre. Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego zostali zaproszeni na targi w charakterze ekspertów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, a także kultury i literatury polskiej. Prowadzone przez nich pokazowe lekcje języka polskiego, spotkania i prezentacje dotyczące charakterystycznych dla naszego kraju tradycji i zwyczajów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców:

 

Wielki sukces otrzymały spotkania Państwa tu w Feira do Livro i w Towarzystwie Polonii. Ludzie jeszcze pytają, kiedy będą nowe lekcje polskiego. Przedstawiciele targów też są zadowoleni.

Mam nadzieję, że możemy znowu się spotkać, albo tu w Polonii Brazylijskiej albo na Śląsku (to znaczy: tam w mitycznym (dla mnie) Cieszynie) oraz w Sosnowcu.

Pozdrowienia dla wszystkich

Sidnei Ordakowski

 

Była to też okazja, by promować projekt „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej” organizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz przedstawić wyniki prac nad tłumaczeniami poezji Paula Lemińskiego.


Spotkania z Brazylią na ziemi polskiej

W październiku 2014 r. odbyło się spotkanie grupy młodzieży polonijnej z Brazylii studiującej w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz studentów portugalistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Młodzież pod kierunkiem mgr Kingi Groszewskiej, mgr Sylwii Klos-Jeronimo oraz mgr Karoliny Graboń prowadziła rozmowy na temat brazylijskiej i polskiej poezji lingwistycznej, problemów, z którymi zmagają się tłumacze oraz zagadnień realioznawczych i społeczno-kulturowych łączących i różniących obydwa kraje. Studenci brazylijscy przygotowali dla swoich polskich kolegów prezentacje dotyczące realiów geograficzno-kulturowych Brazylii. Część spotkania poświęcona została na wspólne przeanalizowanie przetłumaczonych już utworów Paula Lemińskiego, dzięki czemu ostatecznie doprecyzowano problematyczne kwestie lingwistyczno-gramatyczne.


Zmagania z poezją lingwistyczną po portugalsku

Studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego również włączyli się w realizację projektu „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla dzieci i młodzieży polonijnej” przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W czasie zajęć lektoratowych języka portugalskiego mgr Sylwia Klos-Jeronimo omówiła i przedstawiła najważniejsze aspekty twórczości Paula Lemińskiego oraz biografię tego popularnego w Brazylii poety. Studenci pod kierunkiem wykładowczyni podjęli próbę przetłumaczenia kilku utworów brazylijskiego poety polskiego pochodzenia na język polski.


Śladami Lemińskiego krok po kroku

W październiku 2014 r. grupa studentów z Brazylii zapoznała się z twórczością polskich poetów lingwistycznych: Ewy Lipskiej, Stanisława Barańczaka, Mirona Białoszewskiego oraz Tadeusza Różewicza. Studenci kontynuowali również prace nad tłumaczeniami wierszy Paula Lemińskiego z języka portugalskiego na język polski – wybrane utwory zostały dokładnie przeanalizowane pod kątem językowy oraz stylistycznym, by jak najwierniej oddać ich sens w warstwie tłumaczeniowej. Nad pracami czuwały uczestniczące w projekcie „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla dzieci i młodzieży polonijnej” wykładowczynie Uniwersytetu Śląskiego, członkinie Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.


O poezji lingwistycznej polsko-brazylijskiej prosto z mostu

Brazylijscy uczestnicy projektu „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla dzieci i młodzieży polonijnej” na postawie wspólnie wypracowanych kryteriów dokonali wyboru utworów Paula Lemińskiego. Po dokładnej analizie wybranych wierszy odbyła się seria zajęć językowych poświęconych problemom translatorskim, została zebrana baza leksykalna z zakresu wybranej tematyki oraz przeprowadzono cykl spotkań służących ćwiczeniom leksykalno-stylistycznym, dzięki którym studenci mogli poszerzyć swoje słownictwo i zastosować nowo poznane struktury w zaproponowanych tłumaczeniach poezji Lemińskiego. Aby porównać polskich i polonijnych twórców z rodzimymi poetami, uczestnicy projektu poznali także polską poezję lingwistyczną – ze szczególnym uwzględnieniem utworów Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka i Ewy Lipskiej. Seminaria i wykłady dotyczyły nie tylko samej ich twórczości, ale również – a może przede wszystkim – realiom historyczno-społeczno-kulturowym, których poezja dotyczyła i w których wybrane wiersze powstawały. Bez wprowadzenia tych elementów realioznawczych pełne zrozumienie twórczości polskich poetów byłoby niemalże niemożliwe.


Polsko-brazylijskie mosty przerzucone

W marcu 2014 r. dr Aleksandra Achtelik i mgr Agnieszka Tambor ze Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ udały się do Brazylii, gdzie prowadziły wstępne rozmowy na temat projektu „Poezja buduje mosty. Polsko-brazylijskie seminaria kulturowe dla dzieci i młodzieży polonijnej”. Wizyta miała charakter informacyjny i promocyjny, dzięki czemu udało się ustalić szczegóły dotyczące dalszych działań, a także uzgodnić zakres prac na poszczególnych etapach realizacji projektu. Wykładowczynie odbyły cykl zajęć dotyczących polskiej poezji lingwistycznej, a także spotkały się z osobami zaangażowanymi w projekt: studentami UFPR, PUCPR oraz członkami stowarzyszenia Casa da Cultura Polonia Brasil.

Accessibility