Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego

Red. Achtelik Aleksandra, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2007

 

 

Publikacja przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz nauczaniem literatury i kultury polskiej. Jej odbiorcami mogą być nauczyciele jpjo oraz wszyscy, którzy dopiero nabywają umiejętności glottodydaktyczne na specjalizacjach i studiach podyplomowych. Książka będzie ciekawą lekturą również dla studentów zaawansowanych, pragnących zgłębić swoją wiedzę. Autorami artykułów są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego – doświadczeni lektorzy i profesorowie wizytujący w różnych ośrodkach zagranicznych. Całość tomu została podzielona na pięć części, które obejmują zagadnienia z zakresu języka, literatury i kultury polskiej, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i zagadnienia translatologiczne.

SPIS TREŚCI

O JĘZYKU

JOLANTA TAMBOR: Po co są końcówki równoległe?
MAGDALENA PASTUCHOWA: O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej
ALEKSANDRA JANOWSKA: O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji
PIOTR ŻMIGRODZKI: Związki między składnikami w zdaniu polskim
MARIA WACŁAWEK: Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wymowy w świetle nauczana JPjO)
DANUTA KRZYŻYK: Ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców – różne typy dyktand
AGNIESZKA MADEJA: Co należy wiedzieć, chcąc uczyć cudzoziemców frazeologii?
JAN GRZENIA: Komputer jako narzędzie nauczyciela języka polskiego
ROMUALDA PIĘTKOWA: Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego
ALDONA SKUDRZYK: Normy grzecznościowych zachowań językowych (etykieta językowa, savoir-vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa)

O LITERATURZE

EWA JASKÓŁOWA: Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego
BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: Tekst literacki i malarski w nauczaniu cudzoziemców. Sposoby pracy na zajęciach lektoratowych
WIOLETTA HAJDUK-GAWRON: Przekłady literatury polskiej a dobór tekstów literackich w nauczaniu cudzoziemców

O KULTURZE

ALEKSANDRA ACHTELIK: Z wybranych zagadnień kultury polskiej – uwagi na marginesie
ROMUALD CUDAK: Notatki do „analizy tekstu kultury”. Na przykładzie pogrzebu
TADEUSZ MICZKA: „Kino moralnego niepokoju”. Źródła i granice realizmu w polskim filmie fabularnym w latach 1976-1981
ANDRZEJ GWÓŹDŹ: Kutz czytany na nowo Kutzem
EWA WĄCHOCKA: Utopia tragedii końca dwudziestego wieku

O METODYCE

URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK: Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych
BARBARA MORCINEK: Kształcenie sprawności mówienia – perspektywa nauczyciela
BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA: Możliwości wykorzystania literatury „osobnej” wśród dzieci uczących się języka polskiego

O TŁUMACZENIACH

ANNA MAJKIEWICZ: Wybrane zagadnienia przekładu i ich użyteczność w glottodydaktyce

JOLANTA TAMBOR, ALEKSANDRA ACHTELIK: Posłowie
JOLANTA TAMBOR, ALEKSANDRA ACHTELIK: Nachwort