Semestralny kurs języka polskiego

Semestralny kurs języka polskiego jest prowadzony dwa razy w roku akademickim: od początku października do końca stycznia i od połowy lutego do końca czerwca. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chciałyby poznawać język polski w sposób systematyczny. Na zakończenie kursu przeprowadza się test kontrolny, który sprawdza wiedzę i ocenia postępy w nauce. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o udziale w kursie języka polskiego i o wynikach testu kontrolnego. Na życzenie uczestnika Szkoła może przeprowadzić egzamin wskazujący stopień znajomości języka. Egzamin jest płatny osobno. Zajęcia można kontynuować w następnych semestrach. Kurs w grupie na danym poziomie rozpoczyna się wtedy, kiedy powstaje grupa licząca minimum 6 osób.
Zajęcia na semestralnym kursie języka polskiego obejmują 4 godziny lekcyjne w tygodniu, najczęściej 2 godziny 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Podstawowym okresem nauki jest semestr (15 tygodni), czyli 60 godzin lekcyjnych.

Opłata za kurs

Opłata za semestralny kurs języka polskiego wynosi 1500 PLN lub równowartość w innej walucie za 1 semestr.

Zasady uczestnictwa w semestralnym kursie języka polskiego

W semestralnym kursie języka polskiego może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 lat.
Aby uczestniczyć w kursie, należy:

  • wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres: szkola@us.edu.pl
  • przed rozpoczęciem kursu wnieść opłatę za kurs i dowód wpłaty przedstawić w Biurze Szkoły.

Na miesiąc przed rozpoczęciem nauki student powinien wnieść opłatę za kurs. W przypadku rezygnacji z kursu, Szkoła zwraca opłatę, potrącając 50 euro wadium.
Na prośbę uczestnika kursu Szkoła rezerwuje zakwaterowanie w domu studenckim, gdzie student samodzielnie opłaca czynsz. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie i wpłaceniu 50 euro wadium Szkoła wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego w określonym terminie. Wadium jest bezzwrotne.
Szkoła zastrzega sobie prawo korekty sposobu realizacji kursu.

 

Deklaracja (DOC) Deklaracja (PDF)
Application (DOC) Application (PDF)

 

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility