Rekrutacja na polskie i zagraniczne edycje Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury i Języka Polskiego skierowane są do aktualnych i przyszłych nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego. Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą pełnić funkcję asystentów kulturowo-językowych, lubią pracować w grupie i są ciekawi innych kultur, tych, którzy pracując w szkołach w Polsce, stykają się z uczniami powracającymi z zagranicy, którzy chcą wyjechać za granicę, by tam uczyć języka polskiego. Studia dają kompetencje, wiedzę, umiejętności, wysokie kwalifikacje.

nadchodzącym roku akademickim kolejne edycje studiów planowane są w Katowicach, Dublinie (Irlandia) i Berlinie (Niemcy).

W Katowicach studia odbyły się już ponad trzydziestokrotnie, w Niemczech były już sześć razy, w Irlandii zakończyła się pierwsza edycja. W Niemczech w kilku landach język polski jest oficjalnie nauczany w szkołach różnego szczebla, w Irlandii wprowadzony został program pilotażowy nauczania języka polskiego w szkołach funkcjonujących w irlandzkim systemie edukacyjnym. Dla wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego poszerza się zatem rynek pracy!!!

W czasie trzech semestrów nauki proponujemy wykłady, seminaria i konwersatoria, w trakcie których przekazujemy wiedzę, w jaki sposób efektywnie uczyć języka polskiego cudzoziemców, osoby polskiego pochodzenia za granicą, Polaków powracających po dłuższym pobycie z zagranicy, jakie formy pracy stosować, pracując z osobami dorosłymi oraz jak najlepiej prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Nasi wykładowcy mają wieloletnią praktykę w nauczaniu obcokrajowców, są autorami znanych podręczników, pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych. W czasie studiów zapewniamy praktykę zawodową z cudzoziemcami w Polsce i za granicą.

Nasi absolwenci pracują z cudzoziemcami lub osobami polskiego pochodzenia w szkołach językowych, które działają w kraju, na zagranicznych polonistykach lub w szkołach z polskim językiem wykładowym na całym świecie, uczestniczą także w programach językowo-kulturowych kierowanych do uchodźców, są animatorami kultury polskiej (np. w USA, Kanadzie, Francji, Chinach, Japonii, Mongolii, Indonezji, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowenii i naprawdę wielu innych krajach) – od 1999 roku już ponad tysiąc naszych absolwentów opuściło mury naszej uczelni. Zdobycie kwalifikacji w zakresie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego/drugiego otwiera możliwość zatrudnienia na ogromnym rynku pracy w kraju i poza jego granicami, możliwość poznania innych kultur, krajów, niezwykle ciekawych ludzi.

Zapraszamy!!! Więcej informacji na temat poszczególnych edycji:

Accessibility