Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w Brazylii

W dniach 10-19 listopada 2017 roku prof. dr hab. Ewa Sławek z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr Barbara Morcinek-Abramczyk ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przebywały w Brazylii w Kurytybie, Irati i Mallet, gdzie przeprowadziły serię wykładów, zajęć dydaktycznych i warsztaty metodyczne. Wzięły także udział w spotkaniach z Polonią oraz potomkami polskich emigrantów z XIX w. w Brazylii. Wyjazd był współfinansowany przez Senat RP.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania 13 listopada z Rektorem Uniwersytetu Federalnego Parany prof. dr. Ricardo Marcelem Fonsecą. W czasie spotkania, w którym wzięła udział także prof. dr Aleksandra Piasecka-Till, kierownik Katedry Języka Polskiego UFPR, Rektor przekazał delegatkom podpisaną umowę na kolejne 5 lat współpracy. Omówiono również działania obu uniwersytetów i planowaną współpracę.

Tego samego dnia po południu wykładowczynie wzięły udział w spotkaniu z uczestnikami kursu języka polskiego „Pogadajmy po polsku” prowadzonego przez UFPR. Rozmowa z przedstawicielami Polonii i potomkami emigrantów polskich, którzy przybyli do Brazylii w XIX wieku była niezmiernie ciekawa, pozwoliła na poznanie historii i potrzeb językowych oraz kulturowych osób uczestniczących w zajęciach, ale też przyniosła wiele emocji i wzruszeń wynikłych z obustronnej radości ze spotkania.

Kolejne dwa dni (14 i 15 listopada) wykładowczynie spędziły w podróży do Irati i Mallet. Wizyta w kampusie Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) w Irati rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem kampusu, prof. dr. Afonso Figueiredo i członkami Núcleo de Estudos Eslavos (NEES) oraz z Kierownikiem Działu Spraw Zagranicznych, Caroliną Filipaki de Carvalho. Po zapoznaniu się z działalnością UNICENTRO, wymieniono uwagi na temat przyszłości wspólnych projektów mających na celu wzmocnienie pozycji języka polskiego w tych ośrodkach akademmikich. Po spotkaniu z władzami nastąpiło kilkugodzinne spotkanie merytoryczne z członkami NEES pod przewodnictwem prof. dr Mariléi Gartner. Zaplanowano na nim wzajemną wymianę stypendialną dla studentów polskich i brazylijskich, projekty publikacji z udziałem pracowników naukowych reprezentujących oba uniwersytety, udział obu stron w organizowanym co dwa lata sympozjum slawistów, które w 2018 roku odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, wzajemne wizyty pracowników naukowych z cyklami wykładów oraz planowany od lutego kurs języka polskiego dla Brazylijczyków i kurs portugalskiego dla Polaków w ramach nauczania na odległość.

Wieczorem prof. Ewa Sławek i dr Barbara Morcinek-Abramczyk przeprowadziły zajęcia lektoratowe z języka polskiego dla studentów UNICENTRO na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie studentów i pozwoliły na zainteresowanie ich pobytami w Polsce.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem poznawania kultury i tradycji potomków emigrantów polskich, którzy do dziś mieszkają w Mallet i jego okolicach. Wykładowczynie miały okazję spotkać wielu przedstawicieli Polonii, obejrzeć polskie i ukraińskie budowle sakralne oraz najstarsze zachowane domy polskich emigrantów. Jednak to możliwość wysłuchania wielu historii osób, z którymi spotkały się tego dnia, zrobiła na nich największe wrażenie i pozwoliła na spojrzenie z zupełnie innej perspektywy na historię polskiego osadnictwa w Brazylii.

Przez kolejne dwa dni odbywały się zajęcia w Kurytybie na UFPR. W czwartek 16 listopada dr Barbara Morcinek-Abramczyk przeprowadziła warsztaty metodyczne dla studentów polonistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka polskiego jako obcego, a część z nich już pracuje w szkołach jako nauczyciele języka polskiego dzieci. Warsztaty skoncentrowane były na zagadnieniach metodycznych związanych z wykorzystaniem multimediów i kultury popularnej w nauczaniu jpjo ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania filmu jako bodźca do rozważań na temat kultury, języka i gramatyki a także sposobu budowania i poszerzania zasobu leksykalnego.

Ostatni dzień pobytu pozwolił wykładowczyniom poznać większość studentów i sympatyków polonistyki UFPR w czasie wygłaszanych przez nie wykładów otwartych. Prof. dr hab. Ewa Sławek wygłosiła wykład zatytułowany: „Bieguni” Olgi Tokarczuk: dom i świat (artystyczny obraz domu i świata), zaś dr Barbara Morcinek-Abramczyk wygłosiła wykład zatytułowany: Adaptacja kodu pozawerbalnego w akwizycji języka polskiego jako obcego. Oba wykłady były tłumaczone na język portugalski i cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności.

Accessibility